Letn parta

7.10.2019: TEBO 2020se kon 31.7. 8.8.2020 Vce aktualit

65. sraz Letní party - HOLKY JDEME NA PIVO

„HOLKY JDEME NA PIVO“

Sraz se koná v myslivnì u vsi Klapý pod hradem Házmburk od 18. do 20.5.2007.

Hospodáøské noviny 18.8.2005 – Alkohol je propagován v reklamách a není smìøován jen na muže. Reklamní kampanì ve stylu „holky jdeme na pivo“, èi zábìry modelek popíjejících oblíbený drink jeho atraktivitu jen zvyšují.

„Mají pravdu pøedsedo“

Hostinec je místo, jako ochrana proti stereotypu… (B. Hrabal)
a proto „HOLKY JDEME NA PIVO“

Jaký je program holky?

PÁTEK (holky to je pátý den v týdnu…..pokud zaèínáte od pondìlí) obrazek

  • pøíjezd
  • stavìní stanù, rùzných pøíbytkù èi vyvalování sudù
  • setkání a tlachání všech holek u piva…

SOBOTA (to je holky ten první den z tìch dvou co se nemusí do práce)

Ráno zaèneme RMUTOVÁNÍM nebo je potøeba vloèky rozpustit ve vodì. Máme-li teplý rmut zaène proces ÈIŠTÌNÍ a proteèou tak poslední zbytky sladového extraktu. Zbude SLADINA, pøeèerpá se do varního kotle a vaøením se pøivede ke správné hustotì …

… TAKŽE DOUFÁM, ŽE TO UŽ BUDOU VŠECHNY HOLKY V KLAPÝ NA PIVU …

… pøidáním chmele vzniká MLADINA

Dále se v sobotním odpoledni roztoèíme se všemi soupeøi pøi pivních hrách a soutìžích …

… pøidáním kvasnic zahájíme HLAVNÍ KVAŠENÍ a zaèneme koneènì pøemìòovat pøítomné cukry a alkohol …

DOZRÁVÁNÍ zkrátíme dobu dozrávání z týdne na veèer a všechny pøítomné kytaristky a hudebnice doprovodíme svými hlasivkami.

Veèer tak zaèneme FILTRACÍ u táborového ohnì tudíž kdo nebude chtít èekat na PASTERIZACI, mùže se pøefiltrovat do svého sudu nebo stanu.

NEDÌLE

Odstraníme mikrobiologické aktivity v pivu a rozdìlíme zbytek svìtlých ležákù.

Co budeme holky jíst? Budeme vlastnì holky jíst nebo držíme celoživotní dietu holky?

Varna nebude z mìdìného plechu, ale rozhodnì bude plná guláše a pivovarská laboratoø urèitì ještì nìco dalšího namíchá. Ale pøesto si holky ještì pøivezte vlastní potraviny.

Kde (s kým) budeme holky spát? Spaní je omezeno, hostinec není zájezdní, takže si holky domluvte ke komu zalezete. Holky hlavnì nezapomenout: stany, karimatky, spacáky-postele (unesu to?).

A proto – Dám si pivo zlaté s pìnou, dej si taky jedno se mnou.
obrazek

Místo srazu

Kde se holky sejdem: V myslivnì u vsi Klapý pod hradem Házmburk
Kde to holky je: Litomìøický kraj
Holky jak to najdeme: z dálnice D8 (to je holky ta silnice s minimálnì dvìma jízdními pruhy v každém smìru) odboèit na EXITu 35 (a pokraèovat na Libochovice, z Libochovic pak do vsi Klapý.

Trocha historie holky obrazek

Hrad Házmburk, nìkdy oznaèovaný též jako Klapý, je nepøehlédnutelnou dominantou dolního Poohøí a zároveò vstupní branou do Èeského støedohoøí. Byl vybudován na 418 metrù vysokém èedièovém návrší, odkud je nádherný výhled na celý kraj. Vrch byl obýván již 5. tisíciletí pøed naším letopoètem. Samotný hrad, jehož zbytky se dnes na kopci nachází, však byl postaven až nìkdy kolem roku 1250 Lichtenburky. V letech 1424, 1429 a 1431 byl neúspìšnì dobýván vojsky Jana Žižky z Trocnova a získal tak povìst nedobytného hradu. Od poèátku 17. století leží v troskách. Zachovala se pouze 25 metrù vysoká èerná vìž postavená z místního tmavého èedièe a 26 metrù vysoká bílá vìž ze svìtlého pískovce. Ta je za poplatek pøístupná a je z ní monumentální výhled.

To je zatím holky všechno, co jsme Vám chtìly sdìlit.

„TAK HOLKY JDEME NA PIVO“

««« Pedchoz text: Zhodnocení srazu - Háj ve Slezsku - Roman ŠÉF Nsledujc text: Pravidla placení LP - Roman ŠÉF »»»

Tom Polk | tvrtek 5. 04. 2007, 11.22 | Srazy | trval odkaz | tisk | 13559x

Komente k textu

- Formul pro nov koment

[1]
bohouš ter 10. 04. 2007, 13.04

no dobrý,ale nevím,proè je tam o historii háznburgu psáno 2×. Že by to bylo extra pro blondýny,nebo pro holky vùbec ?

[2]
Vièek mejl ter 10. 04. 2007, 16.32

[1] bohouš : Už Mládek nìkdy zpíval „Znojmo, vidím tì dvojmo…“ Buï seš navalenej nebo máš ještì starý monopoèítaè! My co už máme stereo èteme každým okem pøíslušnou èást a dostáváme jednolitý výsledek! A pak taky opakování je matka Tereza, vlastnì moudrosti! Ani holky bych, být tebou, nepomlouval, protože si proti sobì poštveš celý sraz… Nazdar!

[3]
Daniela tvrtek 12. 04. 2007, 11.42

[1] bohouš :Dvakrát mìø . jednou øež . :-)

[4]
Vièek mejl tvrtek 12. 04. 2007, 15.54

No už se tìším jak budu muset Bohúšovi na srazu vysvìtlovat proè hraju partì už podruhé Redlovku: „Dvakrát dvì deci pøede mnì postavil pán…“

[5]
Daniela Ptek 13. 04. 2007, 12.32

[4] Vièek :No to pøežiješ – ne?

[6]
Daniela Ptek 13. 04. 2007, 12.49

No jenom a se to nezvrtne a nehrajete každý a pokaždé za sebou dvì stejné !! Možna by to zaèala být nuda ..

[7]
Vièek mejl Ptek 13. 04. 2007, 13.44

[6] Daniela : No už i to po mnì chtìli, tøeba: „tys hrál Zafúkané a já jsem tady nebyla“ (Janièka z Mostu)! Aby to nebyla nuda (i pro mì), mám od té doby u té písníèky napsané poèkat na Janièku! Klidnì si hlaste svoje hity i ostatní! Samozøejmì kromì Šurdy, protože ten by chtìl Dìti hrát nonstop…

[8]
Tomas mejl Nedle 15. 04. 2007, 12.23

[1] bohouš : Tak uz je to opraveno.

[9]
Vièek mejl Nedle 15. 04. 2007, 13.14

[8] Tomas : Mnohokrát dìkujem a když už jsi u tìch oprav, podívej se v jakém chatrném stavu jsou ty Hazmburkské vìže, s tím by nešlo nìco udìlat?

Daniela Pondl 16. 04. 2007, 14.09

[8] Tomas :Jo a když už jsi u toho – proèpak ty máš u svého komentáøe foteèku a my jen nìjaké bubliny ??????

[11] Fotecka
Tomas mejl ter 17. 04. 2007, 10.02

[10] Daniela : Staèí když si kliknete na slovo Gravatar a registrujete si na svùj email foteèku nebo obrázek. A pak už se tam vždy sama pøiøadí i zpìtnì.

[12] Pokus
Bill ter 17. 04. 2007, 11.36

To je jen pokus,jestli se mi tam ta foteèka objeví. Zdarec

[13] pokus 2
Bill ter 17. 04. 2007, 11.40

Tak na poprvé nic sakra.

[14] pokus 3
Bill mejl ter 17. 04. 2007, 11.47

Omlouvám se,že tady zbyteènì zabírám místo,ale to už je poslední pokus. Asi jsem natvrdlej.

Bill mejl Ptek 20. 04. 2007, 10.15
;)
Daniela mejl Ptek 20. 04. 2007, 10.51
fr Steda 2. 05. 2007, 12.19

:-D :->) :2:

Vièek mejl Steda 2. 05. 2007, 23.28

[17] fr : Blahopøeji, èím víc seš anonymnej tím spíš si objevil A:m-e>r)i:k2u:! Tím chci naznaèit že ten 2.(3.) pokus ti (škoda) nevyšel ale ta 1èka je i pro otrlé pokusáøe novinka a takhle si pøedstavuju origoš Knechtíka :-D

[19] dvakrát
Venda - Medúza I tvrtek 3. 05. 2007, 11.30

Šmarjá já bych i tøikrát kdyby to bylo jen toršku možné.

[20] dvakrát
Venda - Medúza I tvrtek 3. 05. 2007, 11.30

Šmarjá já bych i tøikrát kdyby to bylo jen toršku možné.

Daniela tvrtek 3. 05. 2007, 12.49

[20] Venda – Medúza I :Vendy tady mùžeš kolikrát chceš – koukni na Billa v hoøejších komentáøich na 173jce si to dal podle Víèkova sèítání 213× !!!!!!!! :-))

[22] Škoda
charakterní Michal mejl ter 15. 05. 2007, 20.20

Ahoj LP,škoda že se zase na sraz nedostanu,tak trochu fušuju do stavebnictví,tak trochu mì to štve a tak vam všem pøeju dobrou zábavu,èiste a chutné pivo.

Vièek mejl Steda 16. 05. 2007, 17.24

[22] charakterní Michal : Tak to je od tebe charakterní, žes (na rozdíl od jiných) aspoò škrábnul výmluvenku! Je to lepší, ono by se na to stejnì pøišlo žes nepøijel! A proè teda fušuješ do stavebnictví když tì to stavebnictví trochu štve? To já fušuju do pehovnictví a Billa to štve! Doufám ale že ta tvoje foteèka není ze stavby, tu kšiltovku bych ti tam nestrpìl, víš že máš mít pøilbu aby tì nìjaká bezcharakterní cihla nepinkla do palice! Tož pozdrav maltu a já du s láskou leštit krýgl! Nazdar!

Daniela tvrtek 17. 05. 2007, 13.44

Tak já se HOLKY taky vymlouvám ze srazu – nìjak mi ty srazy poslední dobou unikají všechny, ale co nadìlám – budu muset zamáèknout slzu a vzpomínat – nìjakou tu myšlenku mùžete poslat i vy mi od pípy. A doufám Víèku, že po srazu, provedeš nìjakou analýzu a nejlépe ve verších.

TAK TAM VŠECHNY MOC POZDRAVTE !!!!!.-) :-)

[25] Po Klapý
Venda - Medúza I mejl Pondl 21. 05. 2007, 10.51

Jak tak koukám pøed Klapý se tu s diskuzí rotrhnul pøísloveèný pytel, ale po nìm, neštìkne ani ten pøísloveèný pes.….….….…. Dìkuji všem zúèasntìným v Klapý, že mì nezdržovali od mojích slovních výlevù a to hlavnì Roman Nejedlý, který dorazil již bez hlasu a tak jsem mìla èas se i já hlasitì vyjadøovat, jím nepøerušována :-) Romana Rovenského do hlastosti nezahrnuji neb ten umí øvát i rukama a do øeèi mi skoèí málokdy :-)….….….….….…... Jo a s tou svatbou je to FAKT a hodlám se skuteènì vdát a to v Tøeboni za vaší hojné úèasti….prosím o roznesení po LP…bližší informace budou zde na stránkách, ale musím o tom ještì informovat ženicha neb to je dost dùležitá osoba nejen na svatbì, ale v celém mém koneèném životì (teda doufám), ale fakt už ví do koho jde.

Daniela Pondl 21. 05. 2007, 14.07

[25] Venda – Medúza I :Tak to koukám – ty prostì Vendo nikdy nesklameš a vždy jednoznaènì šokuješ – tak už se na tu svatební Tøeboò tìším – TO BUDE PARÁDNÍ DIVADLO !!! :-)

Daniela Pondl 21. 05. 2007, 14.19

Tak teï jsem zvìdavá který parák nezzzzklame a hezky setøe moji èeštinu – achich

Vièek mejl tvrtek 24. 05. 2007, 01.53

[27] Daniela : Danko, ty teda dáváž tý èežtinì na frak! Jak vidíš, pøesto žes vyzývala širokou ètenáøskou obec, aby ti to dali sežrat, každý se bojí aby se neumazal a ta špinavá práce nakonec stejnì dycky zbyde na mnì – achich!

Jinak já se už pomalinku probírám ze srazu, neska mi už i hlava v šalinì zaèala šrotit, hlas je poøád zastøený, tak zkouším zda pùjde slyšet aspoò mé prstíky! Jde to ztuha ale nemìjte bobky, šak já se rozjedu! Nazdar!

Ostravský Románek mejl tvrtek 24. 05. 2007, 13.59

Tož tedy èus bando,tak jsem nakoukl a valím bulvé, jak ani nesmím napsat. To aby už parták,zmožen srazem se bál vyplnit test,bo doma mu to muže každy hnedle o hlavu omlátit jaký je tupoun,blb a hnup . No kde je ochrana
soukromé blbosti,cooo. Jen výsledky se mají psát a basta.Kdo chce vedet více, tož at dorazí sám,né.Všem nuantologum a jazykovedátorum se omluvuju za kroužka a èárky ,keré chybìjí bo to neumím .…..Ja dýk .

Daniela Ptek 25. 05. 2007, 09.07
Daniela Ptek 25. 05. 2007, 09.07
[32] SRAZ
RomanLPMost mejl Ptek 25. 05. 2007, 16.48

No lidi právì jsem prohlíd všech 350 fotek a byla to fuška.Jo sraz byl super.Myslím,že se líbil všem,kteøí dorazili a pobyli.Jo a kdyby to nìkdo z fotek nepoznal,tak Most vyhrál již podruhé za sebou soutìž mìst a i ceny byly.No a ještì díky tìm co mì v sobotu veèer fotili,neb díky nim ,vim v kolik jsem šel spát. Tak èaute na Tøeboni!

Venda - Medúza I mejl Ptek 1. 06. 2007, 15.35

[29] Ostravský Románek : cože? já nerosumet co vy šikat :-?

Venda - Medúza I mejl Ptek 1. 06. 2007, 15.37

[26] Daniela : ale vole to není dííívadlo…to je tvrdej fakt že do toho asik fláknu…prostì jsem zamilovaná jako nikdy v životì…ale jinak divadlo bude…a mùžeš se zapojit….potøebujeme maòásky…èím víc tím líp :-D

Vièek mejl Ptek 8. 06. 2007, 19.39

Hele a nebude toho na tý Tøeboni už nìjak moc? Divadlo, svatba, taky jsme se domlouvali s Alèou na srazu a pøijede rodit na Tøeboò, že u porodu chce být kromì tatínka i celá parta s maòásky…

Daniela tvrtek 14. 06. 2007, 11.13

To jsou vìci 8-O

Vièek mejl tvrtek 14. 06. 2007, 11.58

[36] Daniela :Ses òák rozkecala…

[38] Maòásci
Venda-Medúza I. tvrtek 14. 06. 2007, 12.01

Hele nedìjejte krávu a dovalte maòásky…bude legrace

Vièek mejl Ptek 15. 06. 2007, 10.22

[38] Venda-Medúza I. :Jakou krávu a jaká legrace? Aby na Tøeboni byla prèa, tak by to chtìlo vzít ne maòásky, ale poøádný many (pro opraváøe Špenyho money) a je za co sosat, kord když nás šéf na seznamu pokladníka vìtšinu vyškrtnul z øad studentù do 15ti let!

Daniela Ptek 15. 06. 2007, 11.47

[38] Venda-Medúza I. :Neboj Vendo uøèitì budou i naòásci, zvl᚝ když budou many a tedy za co sosat – to maòáááásku, že se budeme divít. Teda bavit. 8-O

[41] Barca
Bara Hanáková mejl ter 3. 07. 2007, 15.19

Ahojky ženy, muži èi dìti. Mùže mi nìkdo z Vás prosím sdìlit termín Tøebonì. Slyšela jsem, že je to nìììjak posunuté. Moc moc dìkuji.
8-)

Daniela Steda 4. 07. 2007, 09.26

[41] Bara Hanáková :Ahoj Barèo, no nestraš, já doufám, že je to tak jak se píše nahoøe, že zaèínáme 3.8. v pátek. Je pravda, že je to pozdìji než obvykle. Mìj se krásnì.D

Ifèa mejl Steda 11. 07. 2007, 14.43

Ahoj partièko! Já vám letos, spoleènì se zbytkem posádky, zahøeju židle pod pergolou, bo jedem do Tøebonì na soustøedìní. Bohužel tam budem 28.-29.7., což je o týden døív, než parta. 1.8. letíme pádlit do Ruska, takže poladíme formu na nejlepším místì, co snad vùbec v republice je! Jen aby nám Regent nezamíchal tak nìjak karty…. Hezky si užijte dovèu i s Vendulèinejma maòáskama! Ifèa :-)

Vièek mejl Sobota 14. 07. 2007, 06.49

[43] Ifèa : Ifèo a na kolik stupòù nám ty lavice (tys tam nìkdy vidìla židle?) budete zahøívat? Na bìžných 36.5 nebo máte i teplejší veslaøky? Možná by nebylo od vìci, kdyby jste zahøály i Šéfa aby pøi našem pøíjezdu tál blahem! Pak zkontrolujte jestli je víc zeleno v lahvích v baru nebo v rybníku! Kdyby vedl rybník, pokuste se jej nejak vydesinicovat! A taky varujte Holanïany a se pakují ještì døív než pøipartíme, a ty jejich odjezdové manýry nejsou na nás! A jenom pro poøádek: prachy za pobyt a maòásky nechte nenápadnì v té budce na stromì na ostrovì! A pak už si pádlujte kudá chóèetì! Da svidánia!

Ifèa mejl ter 17. 07. 2007, 08.44

[44] Vièek : Já hlava dìravá!!! Jasnì, že zahøejem lavice a ne židle!! (šouro) :-) Vidìla bych to tak na 37 °C, bo budem pìknì rozparádìný.. Šéfa vezmem na sendviè, neboj, nasadím na nìj ty naše VIP, a ví, zaè je toho pádlo! :-P Pak si už ani nefšimne, že mu nìjakej nadutej Holanïan ujel, do konce sezóny bude na rùžovém obláèku! Jen tu budku na ostrovì se nám asi tak nìjak nepovede najít. Na to budem levý jak šavle… :-( Ale s tím se partièka urèo zlehýnka vyrovná!!! Tož Tøeboni, Regentovi a pergole zdar!!!! Ifèa :-D

Vièek mejl ter 17. 07. 2007, 09.41

[45] Ifèa : A to mi chceš øíct, že s dìravou hlavou jezdíš na vodu? Žblabuòk do vody, nateèe a deš ke dnu! Doufám, že pádluješ s tìmi nafukovátky na rukách! Lavice máte od Šoury zahøívat povolené, ale stoly nechte jak jsou, a nám nezteplává pifko! Šéfa na sendviè? On je na jídlo? Já myslel že na prachy a na baby! Prachy asi nemáte, když už teï víte, že budku nenajdete (co jste se jí v pamìti nahledaly, viï ?), tož jako baby zkuste ty baby (ale v LP trièkách a ví komu má být vdìènej)! A pobyt tudíž mùžete uhradit do kasy bezhotovostnì když zaøídíte, aby šéf chtìl po LP míò! Jinak pøeju i vám, i nám a vyjde poèasí, tj a je na obloze pouze ten jediný rùžový obláèek na kterém se bude vznášet šéf kempu, my možná pøidìláme ještì jeden pro šéfa LP když bude moc hubatej (uøvanej)! A teï mì napadlo, LP jezdí na Tøeboò v termínu, kdy tam pojedete vy! Kdo má prsty v tom, že jedeme o týden pozdìji, to taky zaøídily u Rovendy vaše VIP, když to s šéfama tak umí? Tøeboò, kde je víc bab než parákù byl dycky mùj parácký sen a my letos byli tak blízko…

Ifèa mejl tvrtek 19. 07. 2007, 13.08

[46] Vièek : Jo, jo, hochu, kdo pozdì chodí, sám sobì sám… To bys fakt musel dorazit o týden døív a partu si pak poèkat. :-P Letos si byl fakt blizouèko… Každopádnì pro bezporuchové, pøívìtivé, nezakabonìné pøíjezdové pøijetí party se pokusíme udìlat, co bude v naší moèi!! ;-) Páèko Ifèa

[48] CclaomXN
bcdMyaOp Sobota 1. 06. 2013, 18.37

ucgowctb

spenny Ptek 7. 06. 2013, 20.08

No Tome, myslím, že roboti jsou chytøí a znají odpovìdi na parácké otázky :-)

Na texty napsan ped vce jak 60 dny nelze dle reagovat.