Letn parta

5.9.2017: Sraz vTeboni 2018se kon od ptku 3.8.2018 a do soboty 11.8.2018 Vce aktualit

Stanovy LETNÍ PARTY

1. Vùèi ženám zachovat etiku – když nechce nenu ji k milostným hrám.

2. Mezi èleny LP i ostatními pøítomnými neèleny udržovat bonton. (Slušné chování, kamarádství, upøímnost, otevøenost, poctivé chování)

3. Podøídit své jednání vedení LP.

4. Právo nosit trièko LP má èlen, který se zúèastní 3 srazù LP. (Poèítá se: sraz v místì bydlištì, sraz mimo bydlištì a Tøeboò) Na dodržování dohlíží šéfové mìst.

5. Pokud se úèastník 3 srazù rozhodne, že se stane èlenem LP, bude mu na srazu slavnostnì pøedáno trièko LP. (Šéfové mìst vedou v patrnosti pøípadné adepty a dají pøedem požadavky na výrobu trièek)

6. Parák, který pøivede nového èlena, zodpovídá za jeho chování-pøi nevhodném vystupování jej ukázní za pomoci šéfa mìsta, /pod kterého oba patøí/ i ostatních paráku.

7. Šéfové mìst nahlásí 14 dní pøed konáním srazu jeho organizátorovi /nebo šéfovy LP/ pøibližný poèet parákù, kteøí se srazu zúèastní.

8. Každé 2 roky probìhnou na Tøeboni volby šéfa – právo má volit ten, kdo má trièko LP. Pøi volbì šéfa budou i volby šéfù mìst.

9. Finanèní pokrytí srazu /pobytu na Tøeboni/ je v kompetenci pokladníka, organizátorù srazu /pøípadnì šéfa LP/ èástka je dána: vzdáleností paráka od místa konání srazu

pohlaví èástka
parák celou sumu
paraèka polovinu sumy
dorost-kluci-15 let 50% sumy
dorost-kluci-17 let celou sumu
dorost-sleèny-15 let 25% sumy
dorost-sleèny-17 let 50% sumy

10. Po dohodì s kronikáøem mohou èlenové LP pøispìt svými nápady do dìjin LP /kronika/

Kronikáø je funkce dobrovolná – foto a zápisy vítány od každého èlena.

Napsal Tom Polk, tisk, peteno 2653x