Letn parta

5.9.2017: Sraz vTeboni 2018se kon od ptku 3.8.2018 a do soboty 11.8.2018 Vce aktualit

Pravidla placení LP

obrazek

Dovolená v Tøeboni:

obrazek plnou èástku, jejíž výši se každý dozví u šéfa mìsta, èi u pokladníka (to je buøt) platí každý úèastník jenž v dobì pøíjezdu LP na plážovou dovèu pohøbil 18 let svého života a zúèastní se týdnového (7 nocí) pobytu. Paráci s kratším pobytem platí cca jednu sedminu za noc z dané èástky dle instrukcí šéfù a bez kecù!

Víkendový sraz:

domácí úèastník víkendových srazù (pá-ne)

  • parák platí – 100% domluvené èástky napø. 500,–Kè
  • paraèka polovinu – 250,–Kè
  • mládež 15 až 18 let opìt polovinu tj. : parák 250,–Kè, paraèka 130,–Kè
  • mládež do 15 let neplatí nic (Banánovi už 15 bylo!)
  • studenti do 20 let platí rovnìž pùlky tj.: parák 250,–Kè, paraèka 130,–Kè

Paráci a parušky pøijíždìjící z vìtší vzdálenosti platí za každých zhruba 100 km o 10% ménì, maximálnì o 50% dolu.

Napø.: vzdálenost 480 km
Parák –250 kaèek
Paraèka –130 kaèek
Mládež – klucí –130 kaèek
Mládež – dívèiny –70 kaèek
Studenti 18–20 let –130 kaèek všici!

Platí se vždy zaokrouhlenì na celé desetikoruny smìrem nahoru napø. 125 = 130! Paráci platí šéfovi svého mìsta a ten odevzdá finance se seznamem úèastníkù pokladníkovi.

Každý parák se zajímá o to, aby nezùstal partì nic dlužen.

Jednotlivé niance a úchylnosti pøi placení a pobytu øeší šéfové s pokladníkem.

obrazek Zpracoval: já RR

Datum : to je jedno, ale bylo to letos 2007

Napsal Tom Polk, tisk, peteno 1996x