Letn parta

28.3.2021: TEBO 2021se kon 30.7. 7.8.2021 Vce aktualit

Podzimní sraz v Háji ve Slezsku

Ahoj Parto!

Je tudyk podzim a pokud nìkdo èekal sraz v Havíøovì, tak je vedle jak ta bedle (rostou), proto Havíøov operativnì pøemístil bøímì pøípravy srazu moravského na nás Ostraváky, kteøí mají vždy v záloze daakù tu mysliveckù chatu v Háji ve Slezsku a to v termínu 13. – 15.10.2006. Tým pádem se Vám do ruky dostává pozvánka za kerù by se jen Most nestydìl, zato v Havíøovì by zvedali ruce nad hlavu a øvali by „ta se povedla“!!! Jen škarohlíd se urazí bo co se škádlívá ….. Vtípek

Téma je: rekordy a kuriozity

Každé mìsto ze ètyø tradièních si pøipraví a ustanoví svùj rekord a ostatní se pokusí ho pøekonat (za body). Nabízí se i možnost, že pokud si kdokoli myslí, že je v nìèem nejlepší (Švec – pinec, štafety a jiné cypoviny atd.) mùže vyzvat i ostatní, aby se pokusili ho pøekonat. Všechny rekordy (èasy, metry, poèty a nestandardní výkony) budou zaneseny do kroniky LP a kdokoliv v budoucnu se mùže pokusit je pøekonat. Co se týká kuriozit – budeme se tìšit na to, že nám jednotlivci nebo kolektivy pøedvedou nìco co parta ještì nevidìla a jistì ocení. Modlíme se, aby nepadaly rekordy typu rekordní dešové srážky, rekordnì nízké teploty, naopak uvítáme rekordní úèast parákù a poèet nápadù. Vtípek 2 Chata je všem známá, a proto není tøeba se rozepisovat, co si máte nebo nemáte brát. Jídlo a pivo zajištìno. Doufáme, že z Havíøova operovaní alespoò pøijedou.

Srazu zdar!

Vtípek 3

««« Pedchoz text: !!! DÙLEŽITÉ - WANTED !!! Nsledujc text: Zhodnocení srazu - Háj ve Slezsku - Roman ŠÉF »»»

Tom Polk | Pondl 11. 09. 2006, 11.07 | Srazy | trval odkaz | tisk | 6508x

Komente k textu

- Formul pro nov koment

[1] Planek
Hanka Bilanova mejl tvrtek 28. 09. 2006, 11.18

Prosim dejte sem nejaky orientacni planek kde se kona ten sraz v Rijnu 13–15. Diky

[2] Plánek
Lucka mejl Sobota 30. 09. 2006, 22.22

[1] Hanka Bilanova : Hanko, všichni paráci ví kde to je – takže se domluv s kým pojedeš.

[3]
Venda-Medúza I. mejl Pondl 2. 10. 2006, 17.35

Hele a co když nemùžu jet z mnoha i nemnoha dùvodù. I když tam trefím snáï i poslepu?

[4]
Majky-Vyvolený Steda 4. 10. 2006, 13.25

[1] Hanka Bilanova : Øíjen, pokud byl velký, tak se konal vlastnì v listopadu….….…...takže na plány, èi plánky je ještì èas pøes mìsíc a do té doby nasnìží….….….…...a pak ti stopy ukáží správnou cestu.

[5]
Majky-Vyvolený Steda 4. 10. 2006, 13.29

[2] Lucka : Tak už jsem opìt tady; Banán má volno ve svém „drážním coupé“….….…

[6] Pro Wendu a Pepu Vávru
Ve.s.na mejl Steda 4. 10. 2006, 14.06

Zdravím všechny, kteøí jedou na sraz do Háje…já se letos tohoto srazu bohužel nemohu zúèastnit jelikož v nedìli 1.10.06 moje Cherinka porodila 10 krásných potkaních miminek….Tímto se táži Wendy a Pepy jestli stále jeví zájem o Cherinky potomka/y…Odbìr možný za 2–3 mìsíce nejdøíve.Jen do dobrým rukou(krále Miroslava) =)) Dejte vìdìt…...Pa Barunka

[7]
Majky-Vyvolený Steda 4. 10. 2006, 14.33

[6] Ve.s.na : Poèkám si cca 9 mìsícù a pak se pøijedu také podívat. Apropó; koupím mladou sloní samici pøíjemného vzhledu. Znaèka: poøádný chobot už mám ! Nevíš o nìjaké ?

[8]
Lucka mejl tvrtek 5. 10. 2006, 07.09

[7] Majky-Vyvolený : ty wole ještì si porouèej :-) mì staèí ty krysy – a ty bys nejradši chovatelskou stanici a chovat nìco co má 90–60–90 co? Hele moc mì neštvi a radši schánìj nìkoho kdo má dobrý ruce a chce potkana nebo zbytek potkanù pøedám tobì osobnì :-))))

[9]
Majky-Vyvolený tvrtek 5. 10. 2006, 07.44

[8] Lucka :…potkal potkan potkana a byla z toho krysa, èi krysaøík ? Slovy klasika z dob a nikdy jinak z ÚV; co to vlastnì pìstujete ? Bojlery ?! Tož hodnì pìstitelských úspìchù ve vašem chovu.

Lucka mejl tvrtek 5. 10. 2006, 12.22

[9] Majky-Vyvolený : rozdíl mezi bojlerem a brojlerem poznám – mezi chlapem a ženskou taky – akurát krysa a potkan mi splívaj – prej má jeden kratší ocas – ještì jsem to nemìøila – a tom davu co máme doma je to stejnì jedno :-))))

Majky-Vyvolený tvrtek 5. 10. 2006, 14.43

Pokud to má krátký ocásek, tak to bude králíèek ušáèek; v pøípadì dlóóóuhého ocásku to bude veveruška drevokocureèka, kapišto ? Nesmíš trvale v práci zapomínat své bulvy ve sklenièce, když pak doma pro slepotu na ocasy nevidíš !

[12] pro ty dva vtipálky tady
Ve.s.na mejl tvrtek 5. 10. 2006, 15.29

haha tak doufám že jste se notnì nasmáli na potkaní úèet….nenute mì abych zde popsala velký…opakuji….velký rozdíl mezi potkanem a krysou….kromì toho krysu nemáte moc šancí vidìt naživo, jelikož jsou skoro zcela vyhubené…a jak jsem zjistila se v nìkterých dokonce dostala na listinu ohrožených zvíøat….a to ani nemusim èíst 100+1 zahr. zajímavostí…..PaPa smíškové

Majky-Vyvolený tvrtek 5. 10. 2006, 15.46

Neøíkej ? Fakt ? Že by to septikové zvíøátko nezískalo azyl ani v ZOO, pokud už fakt nežije ve stokovém systému ? Pøesvìdèila si mì – fakt vìøím Ti !!!

[14] samý kecièky
RomanLPMost mejl Ptek 6. 10. 2006, 13.06

Ty co nemaj co dìlat a píšou sem krávoviny,a¡jdou radši balit na sraz LP,nebot¡bude velká kosa,aby jste si nezapomnìli šálu,rukavice,zimní bundu,boty,svetr,spacák,nìkoho do nìj a rum èus Roman

Majky-Vyvolený Ptek 6. 10. 2006, 14.19

Jdi ty brebto. Když si umíš dobøe zorganizovat práci, tak je èas na psaní a tøeba jen tìch blbostí; hlavnì, že je stálý kontakt a nezapomeò, že smích je také koøením života, proto si píšeme pro radost. Jinak si zapomìl pøipsat jégrovo prádlo, snìžnice a kartáèek na zuby a pro øidièe doporuèení; zimní pneu nebo snìhové øetìzy sebou. Pozdravuj všechny na „zimním srazu“ L.P. v Ostravì. Èus a nácek si zalej i za mì !

[16] nevím
Bohouš mejl Ptek 6. 10. 2006, 15.29

No,ale sraz bez potkanù ? To nebude ono,mohli by jsme si z nich udìlat príma hambáèe.Já ještì stále nevím,jestli pojedu,páè jsem 5 dní po Fissu,kdo neví,tak mi prostì vysávali z nosních dutin rùzný svinstvo a ještì stále mi není do zpìvu,ale tøeba to bude za pár dní v poho.Moc rád bych jel,tak uvidíme,úterý rozhodne.pá

Venda-Medúza I. mejl Ptek 6. 10. 2006, 17.07

[6] Ve.s.na : Já chcuuuuuuuuuuuuuuuuuuu už budu moci mít domácí zvíøátku, ale musí mít to dìátko pohlaví ženské a prdelku v barvì béžové pokud ne tak mi staèí s èernýma ušima, no a nepohrdnu ani èerným ocáskem. Chlapa nechcu.

Venda-Medúza I. mejl Ptek 6. 10. 2006, 17.10

[14] RomanLPMost : No to mì pose. jak to že není objednaný poèasí. Na sraz v Ostravì jeti o zdraví své usilovati. Jooo a já nesmí pít to mì pose. co tam budu dìlat?

Venda-Medúza I. mejl Ptek 6. 10. 2006, 17.12

[15] Majky-Vyvolený :Helek ty brepto soustøeïuj se na sraz a ne na potkany dyž tomu rozumíš jako koza petrželi. Jedeš? Nejedeš. To je mi novinka a já to nevím. Frmf.

Venda-Medúza I. mejl Ptek 6. 10. 2006, 17.15

[16] Bohouš : Hele a to ti tam jakože nìco hledali? Tøeba by jsi to mohl dát k dobrému k tomu hambáèi. Chceš to riskovat? Ne že by jsem nechtìl aaby jsi jel jakože bys byl asi jedinej normální chlap kerej by asi nepil a jedinej s kterým se dá normálnì mluvit o nenormálních vìcech. I když ten hambáè? Hmmm no nevím nevím…

Venda-Medúza I. mejl Ptek 6. 10. 2006, 17.16

takže to shrnu: potkana beru zimní obleèení si možná beru chlapa si neberu nepiju nesouložím a vùbec nevím zda se zúèastním

Venda-Medúza I. mejl Ptek 6. 10. 2006, 17.17

howgh

Majky-Vyvolený Pondl 9. 10. 2006, 08.07

[16] Bohouš : Z hanbáèe bych uvaøil pankáèe na požáru z listnáèe – habr, modøín, Kokoøín….….….….tož se hezký uzdravuj chalane po tém felèarském násilném vymìšování ozónových dutinek, ale vypadá tóó móóc špicovì; máš apetit a chuové buòky ti po revizi impulzujou správnou smìrovkou; hanbáèe jako meducínu po opravì schvaluji !

Majky-Vyvolený Pondl 9. 10. 2006, 08.14

[21] Venda-Medúza I. : Hele Vendys ? Nerozjela se ti trošku myšlenka ? Vždy to vypadá jako když to vydatlovala matka pøedstavená z kláštera ! Hoï tam veselejší program !!!

Majky-Vyvolený Pondl 9. 10. 2006, 08.37

[16] Bohouš : A ještì dodateènì; vše nejlepší k Tvému svátku, hodnì zdraví – nùši dárkù; a jako teèku – rohlík v párku ! (opoždìnì, ale Boban mi 3.10. v kalendáriu nìjak utekl)

[26] Sraz LP v Háji
RomanLPMost mejl ter 17. 10. 2006, 15.58

Øek bych dle mého,ale i jiných názorù,že tento sraz byl dobrý a líbil se.Zklamáním byla úèast,èi spíše neúèast parákù z Prahy/o trièka se nìkteøí hlásí po jedný Tøeboni/,ale i Havíøov byl slabší.Jídla a pití bylo dost,pouze podáváme protest,nebo Most vyhrál soutìže družstev,ale bez ceny pro vítìze,to má Ostrava pro pøíštì,tak se mìjte a nìkdy zase na LP,jo TøeboÒ jsme domluvili na 3.8.2007,aby si každý mohl vèas nahlásit dovolenou,jarní sraz se ještì uvidí èus

Majky-Vyvolený Steda 18. 10. 2006, 11.26

[26] RomanLPMost : Ty si to vzal Roman hopem; už jsi v jarním srazu a šmahem si pøeskoèil „mikulášskou“ i „Silvestra“. Pravda, asi to nebudou akce na valné hromadì všech parákù na jednom fleku.

RomanLPMost mejl Steda 18. 10. 2006, 15.29

No tyto akce se netýkaj všech parákùa já je neorganizuju,tak to je na oznámení nìkoho jiného èus[27] Majky-Vyvolený :

Majky-Vyvolený tvrtek 2. 11. 2006, 14.56

[28] RomanLPMost : Tady je diskusní pohyb, tady to žije !!! Stále nové, žhavé a aktualní informace z hodiny na hodinu; 18.10. 2006 poslední !!! Asi už všichni umøeli – je to tu, jak na høbitovì dámy a pánové !!! Radši už teï všem pøeji bohatého Ježíška a šastný rok 2007….….…..snad si to nìkdo do vánoc i pøeète ! Baj.

[30] neúèast Pražákù
Bohouš ter 14. 11. 2006, 19.03

No Romane ona úèast pražákù byla dost závislá na mì,ale jelikož jsem nebyl po operaci ještì v poøádku,ostatní nechtìli jet./vlakem/.Tady z nìèích úst zaznìlo,že sraz bude poslední víkend v záøí,to jsme mohli všichni,ale najednou se udìlala zmìna a vše bylo v háji/ne u opavy/.Eva mìla tøídní sraz po asi 18 letech,takže taky nemohla,kdybych jel já,bral bych s sebou Vanessu,Ivu a Simonu,tak pøíštì a soráè všem,ale zdraví je fakt pøednìjší.Jinak si myslím,že taky asi dost vázla konverzace mezi pražáky,protože ten kdo jel Autem,urèitì mohl nìkoho z Prahy cestou naložit,ale to už je z jiného soudku

Majky-Vyvolený Steda 15. 11. 2006, 13.11

[28] RomanLPMost : Hele vole; máš tady 25.11. 2006 organizovanou akci „Mikulášská“, která je øízená z Prahy od Vildy, tak nedìlej na nás vohon kvùli chmelce a koukej pøijed !!! Tahle akce pøeci není jen o pivu, ale hlavnì o lidech z L.P.; jasòaèka ?Puchejøit mùžeš v Mostì po celý pøíští rok.

RomanLPMost mejl Steda 15. 11. 2006, 14.51

No o Mikulášské jsem se dozvìdíl bohužel moc pozdì,takže zítra jedu do Ostravy,což už mám domluvený dýl.Další víkend pracuju a odpoèívám,no a pak do Vánoc o nièem nevím,jo kdyby nìkdo chtìl,tak napište co dìláte se silvestrem ohouši apod, èau Roman

[33] silvestr
bohouš mejl Sobota 25. 11. 2006, 20.50

No zatím jenom vím,že na silvestra mám volno,ale jestli bude nìjaká akce v kempu nebo jinde,to zatím fakt nevím,ale pokud ano,urèitì dám hned vìdìt.Mìjte se .

bohouš mejl Sobota 25. 11. 2006, 20.52

jinak o mikulášský 25.11 nic nevím,a i kdyby,stejnì bych nemohl,jsem v práci na ètyriadvacítce vè. noèní :-(

Majky-Vyvolený Pondl 27. 11. 2006, 07.27

[34] bohouš : Akce Queen byla dobrá a je jen škoda, že této akce a dohry na Vartì se nezúèastnilo alespoò o 5 lidièek z L.P. z Prahy více. Nevím Bobane, kdo o akci Queen vìdìl, èi nevìdìl, ale vím, že Vilda posílám všem SMS pokud mìl mobilní èíslo ! O akci na 100 % vìdìla Vendula ! Akce v Balbínovce, což byl koncert Kojana v pondìlí nìkdy kolem 13.11. 2006 se také úèastnila, kde byl Vilda, který jí o Kojanovi informoval ! Zøejmì pøenos informací asi zcela dobøe nefunguje a nebo se chce a pak se zase nechce, nevím, ale je to velká škoda ! Èauky.

bohouš Steda 6. 12. 2006, 20.09

NO Michale,onaVendula komunikuje spíš s Evou a my stejnì vìtšinou nemáme bohužel èas,no ajá když jsem v práci,tak se o akci ani nedozvím,protože to holkám pøijde zbyteèný mi o tom øíkat,což mají pravdu.Jinak o té Balbínce jsem tedy nìco zaslechl,ale jako vždy – práce.To víš my co podnikáme ve službách nemùžeme být každý veèer nebo víkend nìkde:-).èauky

Majky-Vyvolený tvrtek 7. 12. 2006, 11.45

[36] bohouš : Bobane všichni co pracují jsou na tom obdobnì. Ve všední den kolikrát èlovìk pøíjde domù úplnì vyøízený, že nemá náladu jít pak nìkam ještì za zábavou a je v podstatì jedno v èem pracuje (a teï nemyslím jen na rodièovské povinnosti) . Alespoò 1 x za rok bysme si mìli najít èas a tøeba v dobì vánoèních svátku ve víkendovém dnech se nìkde v Praze sejít na spoleèném veèeru. Platilo to minulý rok, platilo to i roky pøed tím. To je všechno. Snad nìkdy pøíštì. P.S.: Zrovna si øíkám, že zájem lidí z L.P. o naše web stránky také opadl. Nové pøíspìvky, èi kometáøe parákù nejsou resp. asi není na nì èas.

[38] Keks
Ifèa mejl Ptek 8. 12. 2006, 13.25

Heljete se lidièkové, aby si zas nìkdo nestìžoval, že mu Vilda nedal vìdìt, tak ve støedu 20. 12. si jdem uklidnit nervy z pøedvánoèního bìsnìní na Keksáky na Opatov – jako dycynky. Zaèátek ve 20.00 hod. Kdo dorazí, ten dorazí, jak se komu bude chtít, není to nic povinného, ani oficiálního. Vilda pøístup na net nemá, vládne jen smskama, tak to za nìj píšu já. Pøiju fšem pevné nervy pøi to vánoèním maglajzu a s nìkým možná dvacátého ahoooj! Ifèa

[39] Narozeniny
Majky-Vyvolený Steda 14. 02. 2007, 11.36

Dìkuji všem, kteøí si vzpomnìli, že jsem mìl 7.2. 2207 narozeniny.

[40] vše nej
bohouš Pondl 19. 02. 2007, 19.45

Vše nej majky k narozeninám,které jsi oslavil 7.2.Tak já se taky ozívám,dìkuji majkymu ,že si nevzpomnìl na mé narozeniny,ale tak tøeba pøíští mám už za necelých 10 mìsícù 10.12.tak to napraví.No,ale já na tom samo nelpím

bohouš Pondl 19. 02. 2007, 19.48

Tak abych ještì nìco nepodìlal,všichni,co máte narozeniny,což jsou všichni,všem pøeji krásné narozeniny,hodnì zdraví štìstí,tak a mám to za sebou.A pøidám k tomu pøání veselé velikonoce,vánoce,šastný Nový rok a nikdo mi nemùže øíct,že jsem mu nepøál :-))

Majky-Vyvolený ter 20. 02. 2007, 14.44

Tak tohle bylo hloupé a pod tvojí úroveò Bobane….….buï špatnì èteš nebo si to možná ani nepochopil.

Lucka mejl ter 20. 02. 2007, 21.08

[42] Majky-Vyvolený : Majku já si ani nevšimla, že ty už jsi v novém životì – v roce 2207. To je teda pech narodit se zas jako èlovìk – teda jako Michal :-)

Majky-Vyvolený Steda 21. 02. 2007, 09.03

Máš bod Lucko !

Lucka mejl Steda 21. 02. 2007, 15.44

[44] Majky-Vyvolený : A jaká je výhra? :-))

Vièek mejl Ptek 2. 03. 2007, 01.28

Hele kolik (branek a) bodù fásnu a na jakou výhru se mùžu tìšit já když se zapojím kratce do stávající plodné debaty za Ostravské chachary?

Daniela Ptek 2. 03. 2007, 13.48

[46] Vièek : Vicku ty zase hraješ?

Vièek mejl Ptek 2. 03. 2007, 18.32

Nevím co tì inspirovalo k podobné úvaze ale pokud støílíš enem tak naslepo tak netrefila! Poslední kšeft jsem hrál 19.2.2005! Takže jsi musela vidìt hóóódnì starý plakát! Jo a vzhledem k tomu že nevím kdy máš narozky tak ti dodateènì pøeju k posledním tøem a jako bonus k 18tinám! Tady to frèí! Nevíš s kým pojedu na tøeboò? Tìším se na další dotazy do mojí zpovìdnice! Nazdar!

spenny mejl Nedle 4. 03. 2007, 10.14

Upozornìní…tohle není reakce na komentáøe o poschodí výš,ale jen zkouška mé netové nedokonalosti,zkouška jestli se mi podaøí tady nìco hodit…

Daniela Pondl 5. 03. 2007, 11.08

No byl to špatnì položený dotaz, mìlo tam být „ty už si zase hraješ :-)“. a KDYŽ TO TU FRÈÍ, TAK TAKY PØEJI VŠE NEJLEPŠÍ KE VŠEM NAROZENINÁM, KTERÉ PROŽIJEŠ. Svátek oslavíme na Tøeboni – nebo cestou? Zdar

Daniela Pondl 5. 03. 2007, 11.08

Podaøilo Špeny

Vièek mejl Pondl 5. 03. 2007, 20.28

[49] spenny :Špeny, blahopøeji k prvním krùèkùm o poschodí níž než jsou komentáøe, Daniela, která sedí v komisi pro novì pøíchozí komentátory ti na to dala kulaté razitko, teï už tady mùžeš navostro hodit cokoliv kdykoliv se ti to hodí… [50] Daniela :Danko, na mùj svátek letos utøeš, cestou si mùžem uknout u 9 køížù na Milušku (blahopøeji) páè letos jedem „Romanùv turnus“! Asi závidìl že poslední dobou jsem furt slavil já…! Pravdu máš že si hraju! Jsem èerstvì pøipojený a zjistil jsem že to tady vázne (viz komentáø 29), pomalu víc potkanù než pøíspìvkù (6)! Tak jdu na to (viz o patro níže)

Vièek mejl Pondl 5. 03. 2007, 21.26

Svìží vítr vane tu// Vièek už je na NETu// zdraví celou planetu! Na stránky se vkrádá rez//nudou tady zdechl pes// Mìl bych nápad za 100 bodov// polít èokla živou vodou!// Mám vám jisté pnutí// to pnutí mì nutí// nutí do zblbnutí// založit teï hnutí// Proto zakládám HNUTÍ ZA OŽIVENÍ STRÁNEK LP V RUBRICE NOVÉ KOMENTÁØE! Hnuácké desatero: 1–5)Sympatizant hnutí obèas jukne na nové komentáøe èi ještì lépe aktivnì se zapojí svými kontraplky 6–10)Pøívrženec hnutí mezi øeèí nenápadnì upozorní ostatní paráky obého pohlaví na bod è.1 èi ještì lépe získá jejich sympatie pro oba body! Kdo se hlásí ?

[54] Zdravím LP
Dubík mejl Pondl 5. 03. 2007, 21.51

Dovolte abych se pøedstavil – Nejmenuji se Dubík, ale øíkají mi Dubík bydlím na nejznámìjší ulici po Stodolní a ta se jmenuje Kainarovka a taky mám to neuvìøitelné štìstí, že mùžu mít za souseda Romana Nejedlého.To je na úvod vše a tìším se na další komentáøe!! Zdravím všechny paráky a Hnutí za oživení stránek LP!!!!

[55] Zdravím Dubíka
Vièek mejl Pondl 5. 03. 2007, 22.46

[54] Dubík : Tož tì vícu strýcu, máš štìstí, ještì nemáme plný stav (seš první) tak tì berem i pøes to že s tou Kainarovkou momentálnì trošku kecáš! Jinak si myslím že si tì tady pamìtníci kategorie Banán a výše budou ještì pamatovat! Nezapomeò na Desatero (zvláštì body 2, 3 a 8 by se mìly dodržovat) a hodnì radosti na stránkách LP pøeje Vièek který se tak taky nejmenuje a bydlí na 1375té nejoblíbenìjší ul. po Stodolní tedy na A. Poledníka! Nazdar

Majky-Vyvolený Steda 7. 03. 2007, 09.00

[55] Vièek : Víèkùùù nejsi ty náhodúúúú ten chalan „Ostravak Ostrawski“ ? Tož nalajnuj nám tady novúú špicovù bajku „Ostravaka“; kapišto ? Cipová zima je skorem v øiti, tak zapni mozkovnu a chalany; Dubíka, Špenyho, Romana N. a nìjù tú babu do bajky !

[57] Ahoj parto!
Dubík mejl Steda 7. 03. 2007, 20.39

To koukám jak nám to tady za ty dva dny ožilo. To jsem, ale opravdu, ale opravdu neèekal! Vypadá to, že tady nejvíc komentáøù pøibývá v liché dny. Je fakt, že v sudé dny se lépe dodržuje pitný režim. Rozlouèím se s vámi tradiènì: Zdravím všechny paráky a Hnutí za oživení stránek LP!!!!

Vièenek Steda 7. 03. 2007, 21.33

Majkùùù no sláva koneènì se nám (Hnutí za oživení stránek LP v rubrice nové komentáøe, dále jen HZOSLVRNK) ozval nìkdo z kategorie „pan domácí na tìchto stránkách“, ty a Bohoušek jste byli (jak jsem listoval málem jediní) ti kteøí tu a tam tady pøispìli òákou vìtièkou kvùlivá èehož se možná nìkteøí sem tam mrkli na LP stránky jestli se ješte hýbou! Doufám že jsem se tím nedotk ostatních kteøí tady vzácnì špitali že sraz bude èi byl, nebo Štìtináèe(èky) z Bratrstva Vesniny pracky který lákal do svého klubu nové zájemce na èerstvé potkánky (viz komentáø è.6)! Jak vidíš zkouším získáWATT (a to má grády) postupnì další korespondenty kteøí nalákají nové zakuklené ètenáøe z jejichž øad se metamorfují pøíští pisálci na principu Paákuum mobile! Moje pøedstava není spisovat bajky a lézt do Knedla-zela Ostravakovi (na bajky je tady ostatnì Vendùza-viz Špennyho òadro atd.) kord když mám za to že mezi LP jsou ètenáøsky vdìèné toliko beer-bajky! Potìšilo mì že ses ozval, ostatním kéž bys byl pøíkladem! Nazdar!

Vièenek Steda 7. 03. 2007, 21.47

[57] Dubík :Tak ti dìkujem žes LP rozdìlil na lichobìžníky a sudokopytníky! V sudé dny sem nikdo nepíše páè všichni poslouchají SOUL! V liché dny to tady podle tebe OŽILO! Na Tøeboni budeme i v sudé i liché dny! Kdybychom spojili na Tøeboni oba výrazy to by se to….….….

Majky-Vyvolený tvrtek 8. 03. 2007, 09.58

[59] Vièenek : Kuròa tady to hicuje do pozitivnì vyšponovaného varu !!! Kéž by to nebylo jen takové fouknutí a neskonèilo to pak v takovéj tej menstruaèní poloze; 7 dnù a dost ! Tak do tého osmého dne Lomikare zapoj všeci Ostrawaki Víííèenkùùù a pište brkem zábavným až do úúúplnééého oživení všech tìch Šèípvých Rùženek.

Daniela tvrtek 8. 03. 2007, 10.36

Majky-Vyvolený : Neboj když to vzal do ruèièek Víèek tak to bude makat. Víèku vidíš, pøijala jsem funkci !!!!

Daniela tvrtek 8. 03. 2007, 10.37

Akorát nevím jestli jsem se teï automaticky nepøidala k sudokopytníkùm :-(

Majky-Vyvolený tvrtek 8. 03. 2007, 12.09

Kdo si myslí, že po obìdì je normální si dát chrupku až do veèeøe a si tøeba v práci, doma, v tramvaji, v autobuse, v autì a øídíš, v metru, v letadle, na parníku, v ponorce, ve vlaku, na ulici, v obchodì, na manželce, na pøítelkyni, na pøíteli, na WC, na koni, na velbloudovi, na oslovi, na krávì, èi na volovi….….….a udìlá èárku ! /

Daniela tvrtek 8. 03. 2007, 12.56

/

Daniela tvrtek 8. 03. 2007, 13.18

usínaje v práci u poèítaèe píšu èárku ! /

Vièenek tvrtek 8. 03. 2007, 13.24

Ó mnohokrát se klaním za podporu ale nesmíme zapomenout že je dneska meziparácký den dìvèic! Mi to øíkali v rádiu tak mùžu machrovat! Tož pro vás: . . . . . . . . . . . . . Ty maminko, ty dcero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Ty parácká nádhero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Tebe parák rád si hýèká . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .Snesl by ti modré z trièka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .Tebe parák s láskou svádí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S tebou se rád i rozvádí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Z kasy bych ti pøiøkl rentu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . Ty jsi nej-až po Regentu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . Bujaøe to dneska slavte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . Není zaè a teï už plavte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Uff, a teï jsi du za odmìnu vybrat èarku (/) a netrhám stránkovou partu!

Daniela tvrtek 8. 03. 2007, 13.39

Nazdar Víèku, za baby dìkuji za básnièku. :-) Ale co to jméno – to máš novou image?

Majky-Vyvolený tvrtek 8. 03. 2007, 15.03

[66] Vièenek : Ahoj Vííèenkùùù; za dìdky dìkuji. / (další èárka a zase dobrou….…)

[69] Víèenkù pøitlaè
Majky-Vyvolený tvrtek 8. 03. 2007, 17.23

Víèku zavaø poøádnì ten tvùj PC; podívej se na statistiku. Já už mám 54 záøezù a ty jenom 5. Ještì 50 x a oživení tìchto stránek je dokonalé. Èus

Vièek tvrtek 8. 03. 2007, 22.04

[62] Daniela :+[67] Daniela : Hele, jestli seš po Matesovi tak malinko kopýtko asi budeš (potrefený kopytník zakejhal ?) a Sudoku hraje kde kdo tak se nemáš za co stydìt! A na ty dva (57 a 60) nedej, jeden zavádí lichou totalitu a druhý jakési 7denní periody! Asi je pošlu na pøezkoušení z desatera! Majkl spí a Dubík je na sudé dovolené tak je mùžem pomlouvat! Já jsem si koupil ve støedu novou klíèenku, òák mi to prosáklo do image ale už jsem to dal do poøádku! Ale co se týèe image dalších-nevíš proè je mistr LP ve statistice Majky vyholený? Nebo vèera jsem byl na Kainarstreet a všici tam svornì tvrdí že Dubík bydlí jinde (54) a to i v sudé i v liché dny! A tady si hraje na slavného rádoby Romanosouseda! Rád bych se podíval na jeho lustraèní osvìdèení… Ale zpátky k tobì! V 61ce se chlubíš žes pøijala funkci, mohla bys upøesnit jaké korýtko sis vybrala? Nazdar!

Vièek tvrtek 8. 03. 2007, 22.55

[69] Majky-Vyvolený : Hele ty Šípkovej dìdku, žádné PC se zavaøovat nebude, ještì mi špatnì chytne víèko a mùžu ho vylejt do Wecka! A moc se nevytahuj svými záøezy, páè já su zatím poøád poèítaèové batole, zaèínal jsem v Únoru od nuly a jako starý pes se novým kouskùm teprve uèím! A sleduj výsledky (bacha a ti nespadne brada)-porovnej návštìvnost pøed a po 2.3, podívej se jak jsem si pohrál se seøazením øádkù pod nadpisem Nové komentáøe, spoèítej si kolik øádkù jsem za tu dobu napsal já a kolik ty a pak pak mudruj! Já totiž jedu holoubku po kvalitì na rozdíl vod tvý kvantity! A to ani nemluvì o tom že na èí žížalu (ve smyslu rybáøském) zabrali Danka, Dubajz, Špeny který zatím nejspíš ještì poøád losuje mezi sudými a lichými dny a nakonec po èase i sám velký vyvolený Majklosoft! A to jsem ještì zdaleka neøek poslední slovo i když neska asi jo! Nazdar!

Majky-Vyvolený Ptek 9. 03. 2007, 08.54

[71] Vièek :Teï si mi to Víèenkù nandal ! Zalezu se stydìt nìkam do regálu, èi futrálu a vylezu až po rozdýchání a oživení dechu tìchto stránek ve dnech sudových a lihových (èti sudých a lichých)….…a pro jistotu udìlám ještì / (dobrou…..)

Ifèa mejl Ptek 9. 03. 2007, 11.35

/

Majky-Vyvolený Ptek 9. 03. 2007, 16.24

/// pro jistotu už i na víkend. Dobrou noc.

Vièek Pondl 12. 03. 2007, 01.10

Hele, já budu na tìchtdlenctìch stránkách chodit po špièkááách… ÁÁbych tady nììkoho néévzbudilll… No, je nedìle, sudý týden koneènì pøedává žezlo aktivnìjšímu lichému a já bych rád zhodnotil uplynulý tejden ve stylu Rychlých šípù jakokže obsah pøedchozího dìje (taky pro nové alias èerstvé ètenáøe a je ušetøím potupného louskání pøedešlých stránek)!: V pondìlí bylo mnou založeno Hnutí pro oživení stránek LP v rubrice nové komentáøe (HPOSLPVRNK viz komentáø 53)! Obsmsnil jsem hafo lidí s výzvou a kouknou na zdejší stránky s tím a ètou, kochají se èi poklepou si na èelo, naznaèí øádkem že èetli, žijí a jak, zkrátka a se i mezi akcemi Letní parta (vèetnì tìch co se jim nechce èi nemohou jezdit pravidelnì-tzv obèasníci, výjimeèkáøi a èestní èleni) malinko stmelí a výsledky na sebe nenechaly dlouho èekat! Opìt se musím opakovat že víc potkanù (viz komentáø 6) než pøidavších se a ti co se za ostatní obìtovali (dík) se s blížícím se vejkendem postupnì všicky píchli o Majklùv trn (/) a do jednoho unuli !!! No to je oživeníèko! Na srazech musí èlovìk kolikrát 2krát až tøikrát opakovat známé 3–4 pššššt aby LP utišil a pøitom to je tak protojednoduché(/)! Vzhledem k tomu že jsem avizoval snahu oživit stránky jsem nucen kontraproduktivního Vyvomajkla zaøadit coby pøebìhlíka do opozice (pro ty co by to chtìli brát vážnì tak si poøád parácky hrajeme a snažím se ostatní òák vyhecovat) a navrhuju mu aby se postavil do èela Hnutí pro uspání stránek LP v rubrice nové komentáøe (HPUSLPVRNK)! Bereš Šéfe? (Rovendo,klídek,na tvou mega funkci zatím nikdo neútoèí) A abys vidìl ze My (Já) jsmem ochoteni se domluvit, vyjít vstøíc vašim praktikám a uzavøít oposmlouvu navrhuji a ten kdo pude na pifko napíše -. .. (èárka teèka teèka èárka èárka teèka), komu èurat tak -.-. komu kakat -.- a kdo si prdne a na stránky zasmrdí .. ! Nazdar!

Vièek Pondl 12. 03. 2007, 01.29

hele, nevím co to je za zradu, ale po deslání se objevil v posledních dvou øádcích (okamžitì) škrtanec! Jak se zdá Majkls nespí až tak tvrdì jak èárkuje a buï neèurá a nechodí na pifko a nebo prdí na návrhy protistrany a škrtá vše co nevymyslel on! Pro „naše“ – kdo zná (èi si jak já vyhledá morseovku) si podle prvních pismen slov teèky a èarky v pøípadì potøeby dohledá! Nazdar!

Daniela Pondl 12. 03. 2007, 12.35

Víèku ty jsi fakt upovídaný – ja tu od ètvrtka nabyla a nestíhám to všechno zabrat – asi jsem opravdu po Matìjovi :-) A JAKOU FUNKCI – reakce na tvoje „Špeny, blahopøeji k prvním krùèkùm o poschodí níž než jsou komentáøe, Daniela, která sedí v komisi pro novì pøíchozí komentátory ti na to dala kulaté razitko“. NO A HLAVNÌ nehašteøte se a napropoèítávejte záøezy a už dost o spaní !!!!!!

spenny mejl Pondl 12. 03. 2007, 13.46

Zdravím vás z Brna paráci. Sháním tu nìjaké nové èleny… :)) Ale hlavnì jsem tady kvùlivá Vièenkovi….tak si piš prde jeden záøez na mì! /

[79] Licháè
Dubík mejl Pondl 12. 03. 2007, 19.27

Prsty by psali,ale jako vìrný licháè si to nachám na zítra. A už teï vám napíši, že to bude magické! Apropo- kterého je zítra a kdo slaví svátek? Tak zítra hekøi!!!!

Dubík mejl Pondl 12. 03. 2007, 19.29
Vièek Pondl 12. 03. 2007, 22.33

Teï si mi to Danko nandala! Zalízám se stydìt za Majklem do regálu… No ale když jsi nám sebrala všecky témata zbyli nám už jenom potkánci viz koment.6!… . . . . . . . . . . . . . . Zajímalo tuze by nás panice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Proè je množí Vesna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . Když je její slavná chovná stanice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Potkánkùm pak tìsná? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Jednoho máme totiž už i v OV u Pepíka tak a se nám i tady ty potvùrky nepøemnoží! Jestli oni totiž náhodou nejsou pøíbuzní s krtkama o kterých jsem tuhle slyšel na òáký slovenský stanici že: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prekrásny je život krtka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. Cez deò spí a v noci trtká . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. To mnì v noci-vzkaz pro Vesnu . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. Potkan straší už i ve snu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nazdar!

[82] --
-- ter 13. 03. 2007, 06.47

Vièek ter 13. 03. 2007, 13.25

[82] -- : Hele tady je nìkdo námìsíènej a píše ze spaní! Nebo že by další pokusy kaBròáka špenyho…? Ale i tak dík za vzkaz a nápodobnì! Nazdar!

Daniela Steda 14. 03. 2007, 10.30

[81] Vièek : Vièku nikam nechoï – alespoò se tu nìco dìje – ale nevím jestli to ty sám svým básnickým støevem vytrhneš – nìjak se nikdo moc nechytá – tak se snaž ! To "Úterý 13.03.2007, 06:47 " je možná to co nám v lichý den chtìl ukázat Dubík :-)

Vièek tvrtek 15. 03. 2007, 00.34

[84] Daniela : Nikam nechoï-to jako domácí vìzení? Jenže já su založením neposlecha a jen co ses chvilku nedívala frnk a utek jsem ti na šichtu! A dokud mi nezvýšíš kapesné (kolik dostává Romèa Nejedlej mi bude staèit) ti neslíbím že se to nebude opakovat! Básnickým støevem vytrhneš…to není støevo ale basnické koleje! To ti tak jezdím na šichtì a krátím si (ob)èas tím že koukám co by se dalo zrýmovat! Já v tom nevidím nic exotického, my Ostravaci to máme (s panem Nohavicou) v genech! A soutìžní otázka pro dnešní den: kdopak to mìl vèera narozkových 26? Není to nikdo z LP a ještì na nìj nepøišla øeè což je (moje) ostuda kterou pšíštì napravím! Neska by to nemìlo bejt mezi ètyøma oèima páè je lichej… Nazdar!

spenny mejl tvrtek 15. 03. 2007, 08.56

Zkusím hádat a opravdu budu støílet od pasu Vièku…. Myslím,že to bude nìkdo ze Slovenska….asi to bude i ženská,protože narozky chlapù si nepamatuješ….a jelikož máš slabost pro jméno Katka,tak bych tipnul na Katarínu….Knechtovù!!!

[87] diskuzní fórum
diskuzní fórum tvrtek 15. 03. 2007, 09.44

Proè si nepíšete na diskuzním fóru? Tady se k vám tìžko pøidáme, blbì se to hledá!

Daniela tvrtek 15. 03. 2007, 11.49

[85] Vièek :A kdopak chtìl:Zalízám se stydìt za Majklem do regálu… ? Na šichtuuuuu si klidnì zaskoè, zvl᚝ když tì tam napadaj takové rýmy, ale mysli na to, že voziš lidi – no já vím koleje se ti nikam neschovaj, ale a ti nìkam neuskoèí. A soutìžní otázka na vèerejší den : NEVÍM – já mám problém si zapamatovat, kdy mám narozeniny já. Tak si píšu nula bodou. No tak ty ostudo – kdo se za tím skrývá :-) Zatím nazdárek

Daniela tvrtek 15. 03. 2007, 12.22

[87] diskuzní fórum :no mùžem to zkusit – mi to tady pøíjde jednosuší na hledání :-)

Dubík mejl tvrtek 15. 03. 2007, 23.13

15.3.2007 23:01 ideální èas pro licháèe. Po krátké sudé odmlce vás zdravím a ètu, že jste tady nezaháleli, ale taky tady není moc nových vlaštovek. Tøináctého bylo Rùženy a já jsem si poøád nemohl vzpomenout jak se ten keø který nekouše,ale píchá jmenuje. Hlášení z Ostravy: Pitný režim splnìn, nevím jak u vás, ale v Ostravì bude zítra pátek a to znamená, že do konce týdne nejdou nìkteøí nechci psát vyvolení( a se majka nedotknu) do práce (rachoty).Tak vám pøeji hezký víkend!!!!Rozlouèím se s vámi tradiènì: Zdravím všechny paráky a Hnutí za oživení stránek LP!!!!

Vièek Ptek 16. 03. 2007, 01.14

[87] diskuzní fórum : Ale nakonec nás naši rádcové a pøidavaèi stejnì našli… víc v diskuzním fóru! Nazdar!

Vièek Ptek 16. 03. 2007, 02.38

Zaènu tím že tady je povoleno pøát zpìtnì, na pøelomu roku jsem ještì PC nemìl a kvùlivá objemu nebylo myslitelné obsmsnit všechny (i tak jsem se pøi vyúètování prohnul) tak tak uèiním nyní-souvisí to s odpovìdí na fèerejší otázku! Pro ty na které se nedostalo-na Silvestra jsem posílal toto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Podaøilo zjistit se mým poradcùm a zvìdùm . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . Katapulti zaènou psát rok 2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Na Silvestra zvykem je, no baže . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . Že se med všem kolem huby maže . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nemusí být Vr. Dr. a ví . . . . . .(Dr. = doktor ; Vr. = Viktor) . . . . . . . . . . . . . . . Že má popøát hlavnì zdraví . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . K tomu elán, sílu tygra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . I potøebnou dávku štígra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Do šrajtofle a vám sype jak bezedná slánka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prašule na naše vláda Mirka Topolánka . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . Dovèu kde než na Tøeboni-to je jasná zpráva . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . V moøi maj dno otøesné a vlny jako kráva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stùl dnes bude plný chipsù, tyèinek a burákù . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . Držte se dál od rachejtlí dovezených z Iráku . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . Vyprahlé rty dostanou dnes bublinkovou vláhu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pøeji vám i šastnou cestu zpìt na svoji váhu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zeleninka a ovoce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . Døepy, kliky, sedy-lehy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . A jste šik v tom novém roce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Který bude Rokem PEHY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A je to tady –15.3 zaèalo Èeské turné PEHY, v Ostravì jsou 16.4, (Vítkovický kulturák 19 hod) lístky jsou už v prodeji, já už lupen mám a su tak šastnej… pro ty co to neví-loni jsem se do PEHY totálnì zabouch (dostal jsem plný zásah) tož co s tím nadìlám! A tìch 26 mìla jak správnì Špeny uhod (to byla fuška se strefit co?) Pežská frontwomanka Katka Knechtová-blahopøejeme, taky jsem jednou mìl tolik tak zpìtnì pøeju vše nej i sobì! Pøišly nám 2 odpovìdi, zašmátráme v osudí a…...vyhrává Špeny (tlesk tlesk)! Pøíštì se dozvíte kdo a proè se mnou a s výše uvedeným zásadnì nesouhlasí! Proto zùstaòte s námi, Vièkovy komentáøe èi diskuzní fórky jsou poøad který zùstává i nadále na vaší stranì! Nazdar!

Bill Ptek 16. 03. 2007, 10.50

Dovolte abych se pøedstavil – Nejmenuji se Bill, ale øíkají mi Bill. Bydlím asi 15 km od nejznámìjší ulice Stodolní a to na vcelku neznámé ulici Mládí. Pøed pár lety se sem mìl stìhovat Roman Nejedlý a já jsem mohl mít to neuvìøitelné štìstí,že to mohl být mùj soused. Leè nestalo se. To je na úvod vše a tìším se na další komentáøe!! Zdravím „Hnutí za oživení stránek LP“ a všechny paráky!!!! P.S. Ještì bych chtìl všem oznámit,že trpím tìžkou alergií na PEHY a to v jakékoli formì. Tak a teï už o mì víte vše!

Daniela Ptek 16. 03. 2007, 13.20

ahojky i dnes sudý pátek :-)

spenny mejl Sobota 17. 03. 2007, 10.01

Tož tì vicu Bille,radìji bych tì sice vidìl než èetl,ale pán i bùh zapla i za to málo…mám tì rád nejen jako Billa,ale i jako alergenmana pøes pihy a pehy.Ostatním se omlouvám,za nepravidelnost mých pøíspìvkù,které nejsou èlenìny na liché a sudé :-)

Bill Sobota 17. 03. 2007, 15.54

Tož to je tady ale veselo na tìch stránkách HZOSLVRNK!!!!!! Za dva dny jedna reakce!? Nebo už fungujete na diskusním fóru? Tam jsem se sice díval, ale nìjak jsem si nevšim,že by se HZOSLVRNK rozjíždìlo právì zde.Asi jsem „mimoò“. Tak parákùm a chaosu 3× zdar!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Obzvl᚝ zdravím Spennyho!

Vièek Sobota 17. 03. 2007, 23.51

Helle Bille to se nediv! Partatistiky jasnì øíkají že vejkendy a sudé dny jsou v naší pøíspìvkové organizaci slabší na ereakce! A kdo má taky reagovat kdyžs všecky vyplašil! Pøiøítíš se sem s tìžkou alergií na Pehy tak každý prchá do karantény aby to od tebe nechyt! Jen se podívej na chudáka Špenyho jak dopad! Taková tìžká nemoc! Nepodceòujte prevenci-já se dívám èasto na Óèko (tam Pehu dávají) takže jsem proti zmínìnému alergenu Óèkovaný stejnì jako proti zákeøným virùm Mòágy a Žïorpu, Hansarda a dalšímu plevelu! Ale co s váma? Jako zkušenému PEHDr. je mi jasné že pøíèinou je pyl protože Peha zrovna teï na jaøe jenom kvete! Navíc oni jsou až z dálnìvýchodního Prešova tak kdoví zda se nejedná o vysoce reaktivní Èernopyl! A ten jak se dostane do nosu… Takže moje rada zní: nestrkejte nos do do vìcí kterým nerozumíte! Tolik za Banánové rybièky (zdravím Míru, Palmíru a Závod Míru), za Ústav pøírodoparácký a Lékárnickou komoru! P.C. (poslední slova poèítaèe než jej vypnu): Nazdar!

spenny mejl Nedle 18. 03. 2007, 11.58

To je zajímavé,že když se nìkdo (Bill a tak trošku i já) opøe do importované popmusic prezentované tady nìjakou vychodòarskou kapelou,tak nìkdo (Vièek) vytáhne „trumf“ v podobì Hansarda,kterého zøejmì nikdy neslyšel,natož vidìl… Neupírám ti Vièku posedlost Katarínou,pøece jen je to ženská a ne zrzavý irský témìø bezïák,ale èekal bych u tebe jako muzikanta trochu vìtší nadhled stran nezávislosti v posuzování kvality hudby ne podle podle uhranèivého pohledu a bujných tvarù tvé témìø chránìnkynì!!! Takže díky za nabídku lupenù na koncert Pehy,musím s díky odmítnout,ale vìø,že až bude Hansard a The Frames nìkde poblíž našich stanù,tak pøiletí nabídka lupenù z mé strany…škoda,že už teï vím jaká bude asi tvá reakce.:-( P.S. Tyrkys taky vèera nebyl špatný :-)))

spenny mejl Nedle 18. 03. 2007, 11.59

Ještì jsem zapomnìl….Zdárec Bille

Vièek Pondl 19. 03. 2007, 10.35

[98] spenny : Špeny, Špeny! Nežer tolik jíšky protože pak seš na kamarády hustej! Tak aby bylo jasno! Už od ledna máme s Billkym rozjetý špièkování na téma Prešov-Valmez (abych nejmenoval alergen) a ty ses do toho jenom tak bezvýznamnì pøipletl jako náhle onemocnivší Billùv soualergik! I pøesto že jsem ti tím Hansardem asi nìchtì (pardon) šlápl na kuøí voko (kdyžs tak vyletìl) uvìdom si že aè kamarád, je Bill z Havíøova, tudíž parácká protistrana! A ty bys v rámci tréninku na blížící se sraz mìl hájit svùj klub pøebìhlíku! U Knechtky jsem si zatím všim jenom uhranèivého hlasu, ale dík žes mì upozornil i na její další pøednosti (že ty po ní jedeš…)! Kdybych si ale vybíral interprety tak jak píšeš tak poslouchám pobøežní Pamelu! Ani kvalita není pro mì primární! 13 let jsem hrál v Nebratrech a kvality jsem si tam užil do pøesyta, tak snad si mùžu ve svém vìku už dát voraz a nevkusnì si zablbnout! Taky jsem koukal jak mì máš pøeètenýho, to tvùj nezájem o lupentour mì vyloženì neèekanì zaskoèil! To že mi tady Pigmentová skvrna stìží projde jsem tak trochu èekal ale zkusit jsem to moh né? I když teï vidím že to byl risk hranièící až s Hanzardem! Nevidím tedy ani problém v tom že toto téma zasejc stáhnu zpátky i když je to škoda protože staèilo do tebe píchnout a hele jak ses nám rozkecal (úèel svìtí prostøedky…)! A až pøiletí tvoje nabídka lupenù-to ještì uvidím ale pokud budeš dál kopat za Havíøov (neblbni, dy to je až 15 km od Stodolní) tak si do stanu pøibalím šampón proti lupenùm! P.C. Vrtáš do mì, pøitom posloucháme stejnou muziku-já du na Tyrkys v sobotu! Nazdar!

spenny mejl Pondl 19. 03. 2007, 11.00

Hele Vièku…víš,že tyhle informace o maèi mezi Prešovem a Valmezem znám díky jednomu informátorovi. Z mé strany to nemìlo vyznít hustì,takže se omlouvám jestli jsem se dotkl tvé hudební ješitnosti… A k tomu Tyrkysusu – to že nejsem zvaný se dalo èekat a je to i dobøe,páè slyšet je dvakrát do týdne je moc i na mì. Dneškem konèím minimálnì na týden s psaním,tak jsem zvìdavý èím nás oblažíš,až se v nedìli vrátím. Zdar

Daniela Pondl 19. 03. 2007, 14.42

ÈAU BILLe !!!!!!!

Bill Pondl 19. 03. 2007, 16.46

Zdravím Danielu a Špenyho a Vièka a taky Dubíka !! Pozdravil bych i protihráèe z jiného manèaftu,leè jediný kdo se tu objevoval byl Majky – Vyvolený a ten zalezl nìkdy 9.3. 07 do regálu a od té doby ani vidu ani písmeno. Èily to tady silnì zavání Ostravocentrismem a já jsem jsem sám kdo kope za nìjakou protistranu a ono se to proti takové pøesile nedá dlouho vydržet a já už potøebuju vystøídat a on nikdo poøád nejde a já už nemám sílu ani nìco napsat a já Vám ještì musím nìco sd……………………………… ………………. …………. ……….. ……… … …….. … … … .. .. .
. . . . .

. .

.

spenny mejl Pondl 19. 03. 2007, 18.47

Koneènì nìkdo kdo se tady nebojí øíct cokoliv pìknì od plic…Bravo Bille,jen tak dál,per to do nich co se vejde… Mám jen jednu vìc na srdci a to právì k tobì Bille… Prosím t….….….….….….….-….….….….….--….….….….….….….….….….….…//….….….….….….….…a kdyby náhodou tak….….….….….….….…-/….….….….….….….…..….….….….…. doufám,že to je srozumitelné a kdyby ne,tak ti to pošlu mejlem. Tak se mìj a….….….…...….….….….….….. – .….….….….… . . .. . . .

Daniela ter 20. 03. 2007, 11.26

Zdravím, tady zaèíná být oravdu veselo :::::::::: .….., ------, ______ :-)

[106] Ahoj Bille
Majky-Vyvolený ter 20. 03. 2007, 11.58

[103] Bill : Nikam jsem nezalezl neboj chlape ! Jen jsem byl služebnì mimo kanceláø a tudíž mimo PC; prostì v terénu….…Holt musím si nìjak vydìlávat i když prací to jde špatnì. Holt nic jiného poctivého neumím. Každopádnì hromadnì zdravím svìží ostravský vítr a dále pøiživujte tyto stránky.

Vièek Steda 21. 03. 2007, 10.37

[105] Daniela : Všimli jste si? Danka rozjela novou hru-že jako nebudem oužívat „P“! Tak to se jí oravdu ovedlo! Chudák ea (Josef jako Vávra), tomu jsi ìknì roškrtala jméno! Jìštì že se toho nedožila moje rababièka… Nazdar!

Daniela Steda 21. 03. 2007, 12.14

[107] Vièek :No Pepa by opravdu pøi mé nepozornosti dopadl dost blbì – ale jinak ti øeknu, že ohlednì jednoho písmenka dost nadìláš. No ale pokud by se tato hra ostatním zalíbila – tak jdeme do toho. Èauky.

Vièek tvrtek 22. 03. 2007, 16.30

[103] Bill : [104] spenny : Hele a co to je tady za šeptandu? Špenyho jsem už jednou nabádal k vìtší loajalitì k barvám Baníku LP a von zase kuje pikle s Billkym! Tak takhle ten Stodolnícentrizmus sotva vybudujem! A kdoví jestli tam mezi teèkama nelítaj òácí kapøíci v Èeských na stole! Kord když Špeník jel na týden pryè tak beztak poøeboval dobít Špenìženku…

[110] Kameòák na pátek :-(
Daniela Ptek 23. 03. 2007, 09.56

JEŠTÌ SE 3 KRÁT VYSPÍŠ A JDEŠ ZNOVA DO PRÁCE….… :-)

Bill Ptek 23. 03. 2007, 10.27

Perlièky ze školní lavièky…

O p o t r a v ì

Cukr je rafinovaný, protože se po nìm tloustne.

Pravý hovìzí vývar se dìlá ze dvou kostek.

Švestkové knedlíky dìlíme na jídlo a pecky.

Sardinkám se uøezávají hlavy, aby se vešly do konzervy.

Dìda povídal, že alkohol sice kazí zrak, ale že má radši brejle než žízeò.

Tatínek øekl, že na svùj svátek nechal pití, ale neví kde.

Tøi potraviny, bez kterých èlovìk nemùže žít, jsou snídanì, obìd a veèeøe.

Experiment je tøeba to, když maminka nìco uvaøí a my hádáme, co to je.

Rybí maso je zdravé, protože obsahuje mnoho fosforu, který je smrtelnì jedovatý.

Jídlo musíme dojídat, aby ho mouchy neroznášely po ostatních lidech.

Vèelím medem neplýtváme, protože se nevyrábí, ale vzniká poctivou prací.

Konzervy nám uchovávají potraviny, ale jen do té doby, než se zkazí. Jsou zdravé, nebo obsahují hodnì železa.

Alkohol zkracuje život, protože se po nìm poøád spí.

Opilci páchají pod vlivem alkoholu i sebevraždu a druhý den o tom ani nevìdí.

Náš dìda øíká: Rum je jed, ale nejvíc je otrávený, když ho nemá.

Èesnek je zdravý pro lidi, ale spoleènost ho nesnáší.

To mi poslali na mail, tak se s váma o tu legraci chci podìlit. Jinak vy „stodolní manèafte“, jaké máte tipy na zítøejší zápas??????? Já dávám 2:1 pro Nìmce.A co vy nádhery blízkoodstodolní? Kdo se trefí, tomu mùže vaše sekretáøka Daniela napsat „ochvalu“ do knihy prádla.

Bill Ptek 23. 03. 2007, 10.30

[109] Vièek :Neboj Vièku, žádní kapøíci tam nejsou. Tam jsou jenom samé sprosté slova na Tebe.

Vièek Sobota 24. 03. 2007, 00.54

[112] Bill : Tak sprosté slova? No já jsem si o výchovì Havíøovského týmu nikdy velké iluze nedìlal ale to je v poho, já se bál že teèkujete cosik nekalého! A vlastnì vás musím i pochválit že se mi snažíte vymyslet novou pøezdívku bo Vièek je už ohrané! Pokud vám mùžu do toho kafrat tak bych prosil nìjakou která má zvuk-aspoò takový jako má Bill, Špeny nebo nedostižný Majky Vyvouš! Fotbálku rozumím asi jako petržel koze, ani nevím jestli proti nám hraje NDR nebo západní ale já su vlastenec takže 2:1 pro nás! Danko iš mi ochvalu! Co to je kniha prádla? Nazdar!

Bill Sobota 24. 03. 2007, 14.12

Majky!Špenny!Víèku!Dubíku a Danielo! JE JARO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!­!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

mára mejl web Pondl 26. 03. 2007, 08.53

[53] Vièek :tak seš koneènì redy ,mamut se taky probral ze zimního spánku!! Òák sem se nemoh najít ale už je to v poho.

Daniela Pondl 26. 03. 2007, 09.38

[114] Bill :Tak už tady je to jaro doopravdy !!!!!!! :-)

Všechny na jaøe zdravím a tobì Bille píšu do té knihy – co nevím,jaká je tu ochvalu- za správný tip. Víèek jak vidno opravdu fotbalu nerozumí a proto utøel.Vièku drž se radìji basnìní a budeš mít ochval habakuk !!!!!!

mára mejl web Pondl 26. 03. 2007, 10.07

Tak vás všechny ozdravuju, hlavnì tebe danko jako zastupce ostravaèek. Sraz LP je opìt v Klapým, tak se dostavte v hojnym oètu, Mamut na dopravu z Lovosic je k dispozici/pouze už LP ne zadarmo/ Zdravim Billa,Viktura, špiny,Vyvol. majk,

[118] Pro Billa
RomanLPMost mejl Pondl 26. 03. 2007, 15.35

[93] Bill : [114] Bill :Ahoj Bille,je mi jedno jak se jmenuješ pro nás jsi vždycky Bill.Tak tì po delší dobì zdravím i já potom co jsem vlez na tyto komentáøe z nichž mi jde celkem hlava kolem.Tak se mìj fajn zdraví Šéf LP Roman-Most

[119] SRAZ LP
RomanLPMost mejl Pondl 26. 03. 2007, 15.42

Jo v hlavièce stránek LP máte základní informaci o chystaném srazu než budou pozvánky! Program a pozvánky pøipravuje Praha,papání,pívo atd.Tøebenice a Most bay

Vièek mejl ter 27. 03. 2007, 00.53

No mì by to nenapadlo! Bill zaøve že je jaro a kolik tím probudí nových parákù! Jednoho dokonce z doby Ledové! A to je dobøe protože já teï týden moc stíhat nebudu takže každý záskok dobrý! A mám i výmluvenku (abych nebyl podezøíván že lezu do regálu)! Aby mi tady neujel vlak, potøebuju si doplnit vzdìlání tak jsem se pøihlásil do knihovny prádla, do kurzu Lovcem mamutù snadno a rychle (aby mi neujel taxík v Lovosicích), do kroužku fotbalových analfabetù a na protiPEHAlkoholní léèení… Tak zatím vydržte a Nazdar!

Daniela ter 27. 03. 2007, 12.55

[117] mára :Taky tì zdravím – a i všechny co máš kolem sebe. :-)

[119] RomanLPMost :Už se frèím kouknout.

Bill Steda 28. 03. 2007, 14.41

[118] RomanLPMost :Nazdar šéfíku – poklona uctivá atd. Z toho si nic nedìlej,že ti jde z tìch komentáøù hlava kolem. Tady nejde o to jim rozumìt, ale zùèastnit se jich. Sám vidíš,že i Vièek už to všechno nezvládá a tak si sám píše výmluvenku. (mimochodem by mne zajímalo,jestli ji má podepsanou od své sekretáøky Daniely ) Myslím, že až se vrátí z tìch ètyø kurzù,které se rozhodl absolvovat,tak z toho bude mít takové rohy, že se nebude moct projít ani po té jejich hlavní ulici. A v práci si bude muset vzít neplacené volno,protože nebude moct nastoupit do tramvaje. Leda že by pøehazoval výhybky na toènì. Ale možná budeme mít to štìstí,že jak bude ještì nabitý tou spoustou vìdomostí z tìch kurzù,tak nám napíše nìkterý ze svých šedesáti až stoøádkových komentáøù – no a nám z toho zase pùjde hlava kolem. Takže zdravím všechny co se zase objeví na tìchto stránkách a pøihodí alespoò òákej kratièkej komentáø. Mìjte se

Daniela tvrtek 29. 03. 2007, 10.09

Všechny zdravím a pøihazuji – až se nám vrátí Víèek, dostane ještì k tìm rohám za ucho, protože si vùbec nenechal výmluvenku podepsat !!!!

Bill tvrtek 29. 03. 2007, 10.35

Správnì Danèo!! To musí tak plesknout,že to rozvibruje celou Stodolní.

Daniela tvrtek 29. 03. 2007, 13.37

[124] Bill :Jasnaèka :-)

RomanLPMost mejl tvrtek 29. 03. 2007, 15.02

[122] Bill :Jo Bille naprosto souhlasím.To bylo v Ostravì u Eliho kecù a kecù od Víèka a teï nìkam zdrhnul vejtaha jeden! Mìjte se

Vièek mejl Ptek 30. 03. 2007, 00.16

Èágo belo šílenci! Pro Billa Mòágo belo! Pokud totiž nevíte von Billky je z Žïorpovic Mòágy trotálnì poprdìnej! Pøitom je kolem nás takový krásný Slovenský muziky… A že mu ten Mòaglajs už malinko leze na bednu dokazuje každým dalším øádkem! Pøesnì jak psal (122)-tady nejde vo to aby mu nìkdo rozumìl! Jaký rohy??? To mi chceš øíct že každému kdo se vzdìlává zrohovatí hlava? Že když se øekne „u všech rohatých“ to se jako myslí VŠB? Danko ty tam dìláš-pozoruješ tam nìco podobnýho? To by se pak na Stodolní (kterou nám Bill tak závidí) místo poï si zatrsat muselo øíkat poï si zatrkat! A nebo žeby na mì chtìl Bill seslat òákou kletbu kterou vyèet ve svém lexikonu prádla a promìnit mì v Blekotu respektive Vièkotu? Tak ani to ti panáèku nevynde páè já mám instalovaný vysoce kvalitní kletbový antivir! A vy vostatní se taky vybarvujete, ètu tady samý pomluvenky! Danka mì zve na fackovacího paòáka, Šéf na projížïku vejtahem, no mùže s takovou èloVíèek na chvilku vytáhnout aty z baráku? Že já vám nìco férovì hlásil! Takovej Dubík, Majkl a další se zdejchnou a pohoda, jestli má Špeny nìco podepsanýho nikoho netankuje, Banán poèítaè nemá tak se bude šít do chudinky Vièenka (každý správný scénáø musí mít i dojímavou pasáž)! Tak do mnì vy srágory, ja sa vás nebojím! P.C. Nazdar!

Bill Ptek 30. 03. 2007, 17.03

[127] Vièek :Zdarec Mòagec milí paráci! Nedá se nic dìlat, ale musím se opìt vrhnout na Víèka. Ten, aè nemá hotov ještì ani jeden ze svých kurzù, se již nad nás povyšuje a øadí nás do èeledi šílencù. Víèku, i když jsi se vcelku snažil, tvùj referát je velmi nedokonalý. Celkem obšírnì si nás seznámil se slovenskou kulturou, zabrousil i do tématu našeho vysokého školství, pìknì si nás provedl Ostravou, a pak jsi se dokonce vìnoval okultismu. Z toho jsi pøešel k módním trendùm v prádle a velice fundovanì jsi nás zasvìtil do kvalit tvého poèítaèe. Nejvíc se mi líbilo tvé pojednání o pohádkové øíši, kde jsi nás seznámil s celkem nezajímavou pohádkou O Víèenkovi Nebojsovi. Avšak k mé hluboké lítosti (a pøedpokládám, že i k lítosti ostatních parákù) jsem se nikde nedoèetl kolik hektarù letos hodlají zemìdìlci osadit bramborami, jak to vypadá s dojivostí našich krav, kolik zakázek letos získali Tøinecké železárny apod. A zcela neodpustitelné je, že jsi se ani slùvkem nezmínil o tom,JAK DOPADLY LOÒSKÉ ŽNÌ!!!!!!!!! Pro pøíštì se snaž vìnovat tématùm, které zajímají i ostatní paráky a své uplakané pasáže ze svých scénáøù si strè za trolej. Zdarec

Vièek mejl Sobota 31. 03. 2007, 05.58

[128] Bill : Hele, já bych ti odpovìdìl ale èekám až ti to Danka podepíše svojím „jasnaèka“ a nemáš prùšvih jak uplakaný Vièek! Jinak na HavíøovHlní ulici pøijíždíme kolem 14:45! Nazdar!

[130] a to musí být nìjaký nadpis?
Venda - Medúza I. mejl Sobota 31. 03. 2007, 13.25

Tak nazdar Ostraváci a zbytku svìta. Po velmi dlouhé odmlce se ozývám. A øeknu vám, že než jsem vyluštila Víèkovi vzkazy tak mì málem odešli oèi a to vèetnì brýlí. ------------------------------------------------------------------------------------------A chci vás požádat aby jste mì nezahrnovali mezi Pragocentristy nebo již nejsem v Praze. Jsem jihoèeška, ale Bánán to nechce pochopit a stále mi dává pøíkazy :-) Ale svou matièku Prahu i tak miluji a ráda do ní nahlédám. --------------- Nebojte se nevdala jsem se tolik radosti vám neudìlám, protože bych vás všechny musela všechny pozvat a víte moc dobøe, že jsem chudá. Roman poslal výhružný mejl, že esli se k vašemu komnetování okamžitì nepøidám, že budu tvrdì postižena v oblièejové èásti svého tìla, protože zadní spodní èást svého tìla odkrývám jen pøi vstupu na WC. Takže na mì hròte nìjakou chválu za mùj pøíspìvek a nadávky si nechte jen pro vyvolené. Jdu do toho vašeho regálu. Páèek shledáèek. Vaše Jihoèeská Venda

Daniela ter 3. 04. 2007, 13.31

[129] Vièek :Víèku klidnì odpovídej – ja mùžu „jasnaèkovat“ jen v pracovní dny u „všech rohatých“ !!!!! Doma sice taky internet provozujem, ale za týden mám poèítaèe dost a tak se urèitì nezapojím. No už se nelituj a laskavì dej Billovi jasnou odpovìï – vidíš jak touží po informacích. [130] Venda – Medúza I. :Vendo ty jsi si nìkoho nabrnkla na Tøeboni ????????? :-)

Vièek mejl ter 10. 04. 2007, 22.53

. . . . . . . . . . . . . . . . . Tady není ani noha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Všichni zdá se vzali roha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . Špenyho snad odradila pigmentová skvrna . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . Proto natruc intenzivnì poøád mlèí z Brna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Majkymu se nechce vracet . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . V regálu si dává dvacet . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . Práskl zdá se do butù . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I poslední z Mamutù . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Šéf ten dìlá jak drahoty tak okolky . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . Místo psaní na pozvánku balí holky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Billkymu též ani chvilka nezbyla . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . O to je tu vìtší nuda bez Billa . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . Dubík už je tichý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . V den sudý i lichý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . Též je pro mì hádanka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kam šla Venda a Danka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . Jen ten Vièek v potu tváøe . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . Píše nové komentáøe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

Dubík mejl Steda 11. 04. 2007, 07.39

Zdravím Víèka poetu, jeho verše èetl jsem bez dechu, paráci si asi užívájí jarní zahrádkáøskou pohodu a psaní nechávají na náhodu, Viléme, Hynku, Jarmilo! pojïte s námi na pivo! Mùj kalendáø v tento den, ukazuje lichý den, verše se mi sypou z rukávu, bìžím hned uvaøit si ranní kávu! Na závìr si dáme jeden dokonalý rým, vìøte, že je to Dubíkùv šprým. Zdravím všechny paráky dijadijadijadá, a Hnutí za oživení stránek LP!!!! dijadijadijadá

Daniela Steda 11. 04. 2007, 10.43

AHOJKY – už jsem zase mezi Váma, hádanka je zažehnána. Chatièku jsem pøežila, trala – trala – tralala !!!!!!!!

Dubík mejl Steda 11. 04. 2007, 10.59

A jakpak jsi si užila? dijadijadijadá

Daniela Steda 11. 04. 2007, 12.22

Byla to paradá – trala – trala – tralala [135] Dubík :

Dubík mejl Steda 11. 04. 2007, 12.45

To je, ale vážnì skvìlé já jsem jel tak do pr…. dijadijadijadá, chatièka je chatièka, když je dobrá partièka, dijadijadijadá

Daniela Steda 11. 04. 2007, 14.24

[137] Dubík :No naše chatièka…..a partièka :-( ? Ale pìt dnù volna je prostì k nezaplacení, trala – trala – tralala !!!! :-)

Vièek mejl tvrtek 12. 04. 2007, 15.46

No to jsou mi vìci! Tak jsem zkoušel jestli jste už dostateènì oživení a týden jsem pauzíroval, že vás jako vypustím do volné pøírody jestli se už umíte postarat sami o sebe a nic moc poslyšte! Týden tady jenom tichá voda bøehy mlela naprázdno! A sotva napíšu já, vy najednou taky! Malinko zarýmuju a vám se najednou zaènou taky sypat podobné koncovky z rukávu! No to abych se bál skoèit do studny… Jak to tak vidím s váma bude ještì prááááce než vás odnauèím se držet Vièkovy suknì holoto! I když – vèera vám to celkem šlo, pìknì jste si tady cukrovali, ale Danko bacha, nesmíš být na Dubínka moc sladká protože je dija dija dijabetik! A že tys vèera jela na šichtu tralamvají ? Z tvého popìvku jde totiž krásnì vyèíst to typické pravidelné drncání kolejí! Nazdar!

Daniela Ptek 13. 04. 2007, 12.41

[139] Vièek :Tak tichá voda ????? A Víèkova suknì ??????? Poèkej na Tøeboni !!!!!!!

A tralamvají jsem nejela – jela jsem naším autíèkem a vzhledem k tomu, že víš jak se v nìm jezdí, tak ti musí být jasné, že to vyjde nastejno – trala – trala – tralala !!!!! :-)

Vièek mejl Ptek 13. 04. 2007, 13.54

[140] Daniela : No záleží kdo øídí a jestli jezdíš na šichtu kolem 9ti køížù! A proto jsem ještì nemìl èest tì svézt v šalinì když ty si jezdíš tralautíèkem… Nazdar!

Bill Nedle 15. 04. 2007, 18.26

[140] Daniela :**.HURÁÁÁ VIÈEK JE NAŠE MÁMA !!!!! A ŽIJE NÁŠ IDOL A PARÁCKÁ VZBUDITELKA „VIÈENKA“!!!!!!!!Baè baè jucharé!! Nebo radši dyja dyja dá?!

Daniela Pondl 16. 04. 2007, 09.22

No jo Víèku – Bill má pravdu – tak už by jsi MÁMO mìla teï zaèít shánìt proviant na Tøeboò – které paštièky a tyèinky mi chutnaj víš !!!!!

Bill mejl ter 17. 04. 2007, 12.11

[140] Daniela :Danèo, prozraï mi prosím,jak se sem dá vložt smajlík. Dík

Daniela ter 17. 04. 2007, 12.13

[144] Bill :bille dvojteèka,pomlèka,závorka – ono si to samo pøedìlá.

A jak se tobì podaøila ta krásná fotka, místo bublinek :-)

Daniela ter 17. 04. 2007, 12.23

[144] Bill :Jeje Bille – ta fotka tam billa a už zase nejni – to je záhada hlavolamu !!!!!

Bill mejl ter 17. 04. 2007, 12.27

[145] Daniela :S tou fotkou to není až tak jednoduché, páè je to všechno anglicky. Já mám naštìstí takový pøekladaè,tak jsem to s jeho pomocí zvládnul,ale pokud neumíš anglicky,nebo nemáš poruce nìkoho kdo umí,tak já osobnì bych byl v pr… Však to zkus – klikni na Gravatar a dál už Tì to navádí samo. (ale ang.) Teï zkusím toho smajlíka! :-)

Bill mejl ter 17. 04. 2007, 12.30

[146] Daniela :Pokud máš ten obrázek zaregistrovaný, a cheš aby se Ti objevil,musíš zadat pod své jméno Email

Daniela ter 17. 04. 2007, 12.41

[148] Bill :no já to zkusím – ale proè tam ten tvùj obrázek byl a už nenííííí

Daniela ter 17. 04. 2007, 12.48

[148] Bill :Je už je zase tam – ten tvùj obrázek – no já si na Gravatar najela a asi zústanu u bublinek :-)

Bill mejl ter 17. 04. 2007, 15.59

Pokus : :o :! ;) :)

Daniela mejl Steda 18. 04. 2007, 14.26

[151] Bill :Tobe to jde Bille .-)

Bill mejl tvrtek 19. 04. 2007, 07.43

Tak teda Danèo vidím,že jsi stále jediná,kdo drží tyhle stránky pøi životì. Za to by Ti mìl dát Vièek metál ! A vùbec, kdepak asi rozprostírá svoje suknì naše mamìnka Vièenka, že po ní není ani vidu ani písmenka? Tuším,že mìla jít nedávno na Pehu. Že by se nám nìkde zapehomnìla? Já to vidím tak, že se budeme muset chytit nìkoho jiného. ( no jo,ale koho? ) :-) ;)

Vièek mejl tvrtek 19. 04. 2007, 13.31

[153] Bill : Taky pokus: Tak a teï si dokážeme jestli je ve slouèeninì LP pøítomný Vièek nebo jestli se odstìhoval na Humpolecké stránky! Á tady jsem! Jsem vás nechal vyhladovìt až se vám po mì stýská co potvory? Ale pøece vás když už jste si ze mì udìlali mamìnku nebudu rušit když si tak krásnì v pokojíèku hrajete se smajlíky a Gravatvárkem! A jak tak koukám Billda nám s každým komentáøem udìlá Èulibrka a Danka prý zùstane u bublinek (150) a já jí to šampiko pøeju, to je hezký koníèek! Jenom bych vám chtìl pøipomenout že hodné dìti když si dohrajou po sobì uklidí kdežto po vás ten binec v podobì pokusù-omylù zùstal nejenom tady ale i ve vedlejším pokojíèku! Jinak to si piš Billkouši že jsem si Pehu v pondìlí vychutnal a pøesvedèil se že mì jen tak nepustí, budete to holt muset vydržet kord když zaèínám najíždìt na její repertoár! Sám vám to nezávidím…

Bill mejl Ptek 20. 04. 2007, 09.41

No jo,když najíždíš na repertoár Pehy, tak to už chápu proè u tebe došlo k pøemìnì na mamìnku Vièenku. Ty jsi totiž nutnì potøeboval(a), aby u tebe došlo ke „genitální melioraci“ ( únik pamìových bunìk do pohlavních žláz ) a tím pádem mužeš repertoár své oblíbenkynì nacvièovat. No jo,ale není škoda tvého starého repertoáru? Co teï s ním? To ho necháš jen tak volnì vysublimovat? A k tomu bordelu ve vedlejším pokojíèku; „zapomnìla jsi nás to nauèit,jak se takový binec dá uklidit "mamìnko“ moje drahá".To je tvoje ostuda!!!!! K èemu ti jsou všechny ty kurzy které jsi absolvoval(a) ?!!! A na Gravatárka a Smajlíky nám nešahej, když už nám nedáš žádné hraèky!! Howgh

Daniela mejl Ptek 20. 04. 2007, 09.44

Ahojky – Bille a Víèku – jo bublinky to je moje !!!!

Vèera jsem si ovšem užívala doma a bez bublinek :-( Jonáš byl nìjak bez života a tak jsem se plácala kolem nìj

Bill mejl Ptek 20. 04. 2007, 09.58

Zmìnil jsem si Gravatárka speciálnì pro Vièenka, protože MÒÁGA A ŽÏORP to je repertoár, MÒÁGA A ŽÏORP to jsou superstár!!!!!! Danèo doufám,že Jonášovi bude brzy líp a mùžeš dìlat ty hezèí (podle Vièka ) èulibrky . :-) :-) :-) :-) :-) :-) :-) :-) ;)

Bill mejl Ptek 20. 04. 2007, 10.06

:-( :-) ;) ;(

Daniela mejl Ptek 20. 04. 2007, 10.53

[158] Bill :Jo jo Bille – dneska už je zase jako rybièka :-)

Daniela Ptek 20. 04. 2007, 14.05

Tak všem hezký víkend :-)

Bill mejl Ptek 20. 04. 2007, 17.13

[154] Vièek :Kytara, jest nástroj božský i v rukách lidí, jichž se božství netýká mnoho lidí si za jejími veselými èi melancholickými tóny léèit nitro utíká.

Kytara rozdala lidem již tuny radosti, avšak mé srdce a duše nyní pláèe,lká,naøíká znám totiž kytaru jejíž struny již se nerozechvìjí tóny Sluneèního hrobu Vládi Mišíka

To sladké døevo rozdávalo parákùm dobrou náladu rozvlnilo a rozezpívalo spousty tìl odìných do bílých trièek ale tento náš miláèek dnes volá o pomoc že její ozvuènou stìnu týrá tóny Pehy… její vrah VIÈEK

Vièek mejl Nedle 22. 04. 2007, 17.48

.….….….….…. Je to celkem honièka, Pehu mít za koníèka….….….….….….….….….….….….. Kdo se její hity šprtá, v mžiku do nìj Bill už vrtá….….….….…...….….….….….. Mòágistùm po téhle stránce, chybí špetka tolerance….….…...….….….….….. To pak žasne Most i Praha, z kytaristy dìlat vraha….….….….… .….….….….…. I kytara hlavou vrtí, proè jí Billky hrozí smrtí….….….….….….… .….….….….…. Kytaru si hýèkám s nìhou, teï ji stìny hladím Pehou….….…...….….….….….. Marnì proti seš i ty, Pehou plním sešity….….….….….….….….….….….….….. Kytaøe i mnì to dodá, co mrtvému živá voda….….….….….…...….….….….….. V Kvìtnu v Klapý u beèek, dám i Vláïùv „Hrobeèek“….….….…..….….….….….. Dojde tam i na trvalky, k èemu potom tydle války….….….….….….….….….….. Stáhni z mysli také ty, radary a rakety….….….….….….….….… .….….….….…. Víc ti sluší v palici, Èulibrk a smajlíci….….….….….….….….…..

Daniela Pondl 23. 04. 2007, 11.56

No klucííí, vy si užíváte !!!!!! :-)

[164] Zdarec všem LPakum
charakterní Michal mejl Pondl 23. 04. 2007, 12.21

Ahoj tak si to tady proèítam a koukam že se to tady Pehuje. Ahooooj Bille,ani nepamatuji kdy jsem tì vidìl, snad na posledním srazu Ufounu tam u Vás,máš se?

dobrosrdeèný Vièek mejl Pondl 23. 04. 2007, 17.06

Á podívejme, máme tady novociana! Zdravím tì Mišulinku, dík za voptání, já se taky mám! Za to že jsi z LP udìlal paka ti dìkujem (toho šulinka máš za to)! Je stejnì zvláštní že co Michal, to kvalita! Jeden je charakterní, druhý vyvolený… Tož jsem se též vylepšil než mi Danka zkritizuje novou image! A když už ho tady máme – Bille, víš vo tom že Michal byl 8.4 taky na Peze v Bøeclavi? Mìl by ses pøidat, být sám opozice musí být nuda né? Nazdar!

spenny mejl ter 24. 04. 2007, 07.18

Dodré den vám fšem….. Jen jsem se chytnul na pokusy Billa a Daniely s tím gravatarem a zkúšam to :-)) Ale jednu malou poznámku si neodpustím ještì pøed tím než opustím tyhle fajn stránky! Vièku a co tøeba místo dobrosrdešný tøeba ukecaný? :-)

spenny mejl ter 24. 04. 2007, 07.18

Hmmm,tak se mi to nepovedlo :-(

[168] Každý den je nìco Prima
ukecaný Vièek mejl ter 24. 04. 2007, 18.23

[80] Dubík : Ja a zdravím ty Byku ty náš milý Dubiku vèil si sedni ty vole a jak nìkdy ve škole probereme novou látku všecko dobré k tvému svátku

[169] vyhodnocení
Vièek mejl ter 24. 04. 2007, 18.27

[168] ukecaný Vièek : Hmmm, tak to se mi povedlo :-)

Daniela Steda 25. 04. 2007, 10.10

Hmmm, tak to se Vám povedlo ;-)

Bill mejl Steda 25. 04. 2007, 13.46

[164] charakterní Michal :Ahoooooj Mišulinku !!!! Já se mám blbì – ale dobøe to snáším A co ty?

Bill mejl Steda 25. 04. 2007, 14.09

[165] dobrosrdeèný Vièek :.Radši budu pít teplé pivo než vyznávat PEHOISMUS !!!!!!!!!!!!!! :-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-)

Vièek mejl Steda 25. 04. 2007, 16.48

Nevíte náhodou kdo nauèil Billa smajlíky? (já bych podezøení mìl…) Hmmm, tak to se mu oravdu ovedlo! A že se jich letos urodilo, viïte? To jsou žnì (viz komentáø 128)! Navrhuju vyøadit smajlíky ze seznamu ohrožených druhù! Bill soudì z 128ky k zemìdìlství vyloženì tíhne, ve 171 dokonce psal že nìco snáší a my už víme co, to pak bude veselých paráèkù až se ta snùška vylíhne! Ale aby se nám zasejc nepøemnožili, tak èistì z deratizaèních dùvodù pøekøtívám smajlíky :-( na knechtíky :-)! To by mohlo zabrat… '-) Nazdar!

Daniela Ptek 27. 04. 2007, 10.44

Víèku – tobì se nelíbí smajlíci ????? ;-)

Vièek mejl Ptek 27. 04. 2007, 12.09

Smajlíci ??? Co to je? Jestli ty náhodou nemyslíš knechtíky a tìm já naopak celkem fandím! (Omlouvám se že se mi nechtìlo tuto vìtu psát 213 krát!) Nazdar!

Daniela Ptek 27. 04. 2007, 12.47

[175] Vièek :Tak to chápu. Èauky

Vièek mejl Ptek 27. 04. 2007, 12.55

Hele a vyøiïte všichni paráci všem parákùm, že komu se bude chtít a donde do Eliho na pøedsrazovou tiskovku ve støedu 2.5. v 16 hod!

Nazdar!

Daniela Ptek 27. 04. 2007, 13.56

[177] Vièek : Ano !!!! Zdar ! :-)

Vièek mejl Pondl 30. 04. 2007, 00.17

[172] Bill : Hele tak to je sice hezké žes proti mnì vytáh teplé pivo a armádu smajlochù (že by sis naivnì myslel že smajzli poslouchají Mòágu? No možná tak leda tihle :-( ), ale já jsem si nechal udìlat prùzkum kdy tì kdo naposledy vidìl pít teplé pivo a prý poøád chlampeš nízkostupòové (z pohledu Celzia)! Z toho logicky plyne že tady si hraješ na geróje ale doma beztak valíš na starém gramcu „Spoma¾“ až se z nìho kuøi! Ale za to se nestyï, to je dobrá písnièka, na Slovensku minulý týden dokonce vyhrála píseò roku…

Jo a ještì pøipomínám pro ty co v rubrice nové komentáøe ètou opravdu jenom ty nové, že Romèa Nejedlý vás zve 2.5 do druhomájového prùvodu, náš alegorický vùz se jmenuje Eliáš a poveze transparent „A žije pøedsrazová tiskovka“! Jak ale pøemýšlím, na pøedsrazové pifko by v 16 hod mìly pøijít asi jenom holky, kuci by se nejspíš meli spojit s Romanem jestli je povolný je pøipustit!

Vièek mejl Pondl 30. 04. 2007, 00.39

Cha chá, tak pøece jsem na to pøišel, jak rozdìlit øádky abych nemusel veršovaèky poøád vyteèkovávat! Tak vám hned bonznu co jsem slyšel minule v rádiu – písnièku od Skoumala, teï to bude aktuální, zpíval o tom že dìti v Anglii neumí pravopis, pøièemž si nenápadnì rejpnul do nelogiènosti proè je v Kvìtnu druhoMÁJOVÝ prùvod! Takže o tìch Anglánech:

Už jejich první omyl je ten

Že píšou I a ètou to áj

To jako kdyby psali Kvìten

A vyslovovali to Máj

[166] spenny : Hele Špeny, jak jsi pøišel na to že jsem ukecaný ? Nazdar!

spenny mejl ter 1. 05. 2007, 12.21

Vièku,to že jsi ukecaný ví všichni,na to jsem nemusel pøicházet… Jo a dobrovolnì se hlásím do prùvodu pokud budu pøipuštìn :-)

Vièek mejl Steda 2. 05. 2007, 06.13

A máme tady den D ! Druhomájový prùvod už hrabe kopyty a nemùže se doèkat 16té hodiny! Na poèest blížícího se srazu a dnešní ostravské tiskovky jsem objednal a zatroubí fanfáry pro všechny paráky tak nastražte uši dneska v pravé poledne! A motto dnešní tiskovky zní:

Žízeò to je vlastnì vítr

A kam vítr tam i pl᚝

Prochlastáme spolu litr

Než-li kilo každý zvl᚝

Nazdar!

Daniela Steda 2. 05. 2007, 09.18

Tak moc zdravím a vzhledem k tomu, že se druhomájového prùvodu nezúèastním, tak si dejte pivko i za mnì a všechny pozdravte. Tak paaaaa ;-)

[184] fanfáry
Venda - Medúza I mejl tvrtek 3. 05. 2007, 11.42

[182] Vièek : soráè já jsem vèera zaspala…vemu si laprdón do Klapý..když nebyly ty fanfáry udìláme si lamprdónovej prùvod….

[185] :-(
Venda - Medúza I mejl tvrtek 3. 05. 2007, 11.44

co je to pehoismus?

Bill mejl tvrtek 3. 05. 2007, 18.43

PEHOISMUS prošel ve svém vývoji dvìma stadii. Prvním stadiem byl PØEDVÍÈKOPOLISTICKÝ PEHOISMUS, pro který byla typická existence jednotlivých kapel a zpìvákù (zpìvaèek) navzájem soutìžících o místo na výslunní poplarity. Zaèátkem 21. století pøešel do svého druhého, vyššího stadia. Vznikl PEHOISMUS VÍÈKOPOLISTICKÝ, èili VÍÈKIMPERIALISMUS, který je zároveò nejvyšším stadiem PEHOISMU. Jeho charakteristickým rysem je vystøídání volné konkurence hudebních skupin jednou kapelou. Hudební svìt se tak rozpadl na dva tábory s rùzným hudebním cítìním. Na MÒÁGOŽÏORPISTY, kteøí uznávají veškerou kvalitní hudbu, a tzv. KNECHTISTY, kteøí vyznávají jen ten svùj PEHOISMUS a snaží se jej neustále vnucovat MÒÁGOŽÏORPISTÙM.

Daniela Ptek 4. 05. 2007, 10.19

[186] Bill :Ahoj Bille – tak po tvé pøednášce se Vendy urèitì vyvrátí a až se z toho probere tak urèitì nacvièí na toto téma nové divadelní pøedstavení – to se máme na Tøeboni na co tìšit !!!!!!!!! ;-}

Venda - Medúza I mejl Sobota 5. 05. 2007, 14.41

[186] Bill : Bille velmi pìknì dìkuji, ale že jsem radìji nedržela hubu…tedak jsem z toho zmatená ještì víc než pøed tím….závìrem chci konstatovat, že mì to už vùbec nezajímá….hele ale nejsi ty nááááhodou Víèkùv kamarád? Ten má ke všemu taky nelogické komentáøe….….jdu do regálu….tam vím že se jen praštím do hlavy pehoismu nepehoismus…HOWGH

Venda - Medúza I mejl Sobota 5. 05. 2007, 14.46

[187] Daniela :…. ano a to pøedstavení se bude jmenovat..Jak se blondýna a brunetka upeheoisovali aneb konec zlatých èasù Mòágožïorpistùm, a žijí Knedlovepøožrotysti zasaženi vlivem Víèkovcobillistù a dovìtkem – logika je vìèná a žene nás do záhuby v Tøeboni ale i jinde.

[190] Hereèka
Vièek mejl Sobota 5. 05. 2007, 16.13

[189] Venda – Medúza I : Vendy sice tvrdí že je zmatená (jinou ji ani neznám…) našimi nelogickými komentáøi, což lze pøeložit že nám nerozumí! Stejnì mám ale podezøení že to na nás hraje, když v tom posledním komentáøi tak plynnì mluví naším jazykem… Nazdar!

Bill mejl ter 8. 05. 2007, 10.36

[189] Venda – Medúza I : [190] Vièek :Ano i já mám ten pocit, že žákynì Medúza je velmi uèenlivá a nadaná. A v životì by mì nenapadlo,že by mùj komentáø mohl posloužit jako pøedloha divadelní hry.Mám z toho radost. Tak zdar a sílu všem komentátoristùm !!!!!!!

Vièek mejl ter 8. 05. 2007, 10.59

[191] Bill : No jo, jen se nepotento! Jak ti nìkdo maže medy kolem huby (umatlané od teplého piva), tak se rozplýváš! Jestli chceš, tak na námìt tvých komentáøù napíšu takovej bestseller, kerej pùjde na draèku ještì víc než Harry Pehotter! A kde je tvá forma? Jenom 7 vykøièníkù… Nazdar

Vièek mejl Steda 9. 05. 2007, 10.25

Tož to èumím, ètyøi onlaini! A keøípak vy jste? Poodhalte roušku…

Daniela Steda 9. 05. 2007, 13.34
Daniela Steda 9. 05. 2007, 13.37

[189] Venda – Medúza I : [190] Vièek : [191] Bill : No koukám a ètu až mi jde hlava kolem ;-)

RomanLPMost mejl Ptek 11. 05. 2007, 14.42

No Víèku místo tìch kecù bys už mìl zaèít balit na sraz.Víž ,že ti to vždycky tak dlouho trvá,tak a ti neujede vlak a moc se cestou nespráskej a se ještì poznáme bay já

Vièek mejl Sobota 12. 05. 2007, 10.23

[196] RomanLPMost : Ale nemìj péèi, já jsem ještì nestih vybalit po podzimním srazu takže mám v podstatì sbalíno, jenom uberu penìz ze šrajtofle, protože deme holky na pivo a jako holky budem platit pùlku, jako pøespolní taky skoro nic, spoleèná jízdenka taky za míò, takže utrácet budu v podstatì akorát za Mamut taxi! A to už budu tak spráskanej, že mi to bude luft!

Ostravský Románek mejl Pondl 14. 05. 2007, 12.01

[197] Vièek : [196] RomanLPMost : [195] Daniela : [191] Bill : [189] Venda – Medúza I : Tak vás zdravím od toho pojebaneho poèítaèa.Píšu to už skoro 20 minut a nesmím se pøeklepnout bo neumím smazat pøeklep.Jako jedinný zástupce (Dubík odletel na kainárské ostrovy na dovèu) Kainarovy Stodolní ulice jsem dostal úkol napsat a to jsem splnil tak zase sbohem.

Vièek mejl Pondl 14. 05. 2007, 23.44

[198] Ostravský Románek : A toho sem dotáh kdo? (já) První zápis a hned šesté slovo je sprosárna! Asi neèet pouèení (nebo ten zobak jak mu narost neubrzdil)! Zkusím ho na srazu proškolit a toho slušòáka tady aspoò hraje! Ale èlánek to je pìkný, èlovìk se toho hodnì dovìdìl, navíc od nìkoho s kým se kdekdo chlubil že je, èi málem byl soused ( u mnì Romák dokonce bydlel)! Tak doufám, že to nebyl jeho (jak píše) jedinný pøíspìvek… Nazdar!

Daniela ter 15. 05. 2007, 13.41

[198] Ostravský Románek : No nazdar – jde to ztuha, ale co se v mládí nauèíš u Víèka jak když najdeš!!!

Daniela ter 15. 05. 2007, 13.42

[197] Vièek :Máš to hezky nalinkované :-)

Vièek mejl ter 15. 05. 2007, 20.21

[201] Daniela : Uvidíme co ulovím na srazu, zkusím tam ty mrtvoly podchytit, ale sama vidíš jak to jde ztuha! Sám si vod svý osvìty moc neslibuju! Tož držte smajlíkùm paleèky! Nazdar!

charakterní Michal mejl ter 15. 05. 2007, 20.26

Hele nechapu ty paka,nešustím tady tak èasto ale asi budu a jsem v ramu.[165] dobrosrdeèný Vièek :

Vièek mejl Steda 16. 05. 2007, 16.49

Když všichni foteèky, tož aj já jednu mávací! Škoda, že ten nápis na triku není až tak èitelný (na kšiltovce už vùbec), ale když chce èlovìk do tak titìrného prostùrku narvat hlavu, zdravící ruku a reklamu na hrudi…

Ale on Bill si už (co nepøeète) domyslí z které svìtové strany vane vítr! To zas bude :-D -líkù a teplých piv!

[203] charakterní Michal : Zdravím i charakterní Michalovce, tím spíš, že jsou kousek od Prešova, každá pomocná šustící ruka je tady vítána, akorát nevím co to je být v rámu! Doufám že to není totéž, jako být v regálu! Nazdar!

Bill mejl Sobota 19. 05. 2007, 15.43

Pár nesmyslù,aneb jak to jistì nebylo.

Sedìla parta u stolu a nudou už tam chcíp i pes.Prý tím to je,že Jura s Víèkem hrají spolu Beatles dnes.

A tak Vilda v touze po nìjakém èinu,snìd Rosovi svaèinu.

Inža aniž oka zamhouøil a stále vzhùru je,diví se tomu, že Roman N.tak tichím a nemluvným spoleèníkem je.

Pepa Pavlas hlásil brzy zrána,že pøekøièel Paragána.

Žádný pivo – jen kofolu chválí a ctí,ti naší paraci mosteètí.

Pøidal se kním parák Leèo – „ani ruma,veï máme Pehu,tak preèo?!“

Teï kofolou je pokecán,i Zdeneèek z Klecan.

A tak nìják to bylo – sedìlo se,nepilo a všechno jídlo zbylo….…..

A že už mne nic nenapadá,do regálu hodím záda.

Parákùm zdar a sílu!!

Bill mejl Sobota 19. 05. 2007, 15.48

[204] Vièek :Naè ta trapná foteèka,když by staèilo rùžové pozadí a v nìm tmavohnìdá teèka.;)

[207] pøesun
Venda - Medúza I mejl Ptek 1. 06. 2007, 15.32

Hele kluci nešlo by ty vaše vtipné glosy pøesunout na nìjaké viditelnìjší místo? Kdo vás má poøád hledat. :-x

Venda-Medúza I. tvrtek 14. 06. 2007, 12.12

[198] Ostravský Románek : nahoøe nad tím velkým entrem vpravo je šipka vlevo a tím mažeš všechno vlevo a to co je vpravo tak to se maže DELETEm chápeš?

Vièek mejl Ptek 15. 06. 2007, 10.30

[208] Venda-Medúza I. : Že se snažíš, dy Roman neví kde je vpravo a kde vlevo, maže tak leda obèas do Slunka na pifko a každá dobrá rada DE LETEm svìtem mimo nìj!

Na texty napsan ped vce jak 60 dny nelze dle reagovat.