Letn parta

28.3.2021: TEBO 2021se kon 30.7. 7.8.2021 Vce aktualit

AKCE TRIÈKA !!! UKONÈENO !!!

Zdravím paráci,

tak seznam je uzavøen. Dìkuji všem šéfùm mìst za spolupráci. Vìøím, že se urèitì nenajde nikdo kdo by byl pøekvapen, že se dìlali trièka.

Jedinou pochvalu má Most, Tøebenice a Nový Bor alias Roman se kterým mám seznam odsouhlasen a pøedanou zálohu 500,–Kè.

Paráci, kteøí mají objednaná trièka prosím o úhradu zálohy 50,–Kè/triko svému šéfovi, který mì potom zálohy potvrdí a pøedá. Tudíž všechny zálohy všech kdo chtìjí trika se sejdou u šéfù mìst. Prosím všechny šéfy nebo paráky o kontrolu správnosti seznamu, pøípadné doplnìní nebo opravu formou emailu nebo SMS pøímo na mì. Email: tomas.polak@kosire.cz mobil: 608 314 201.

Seznam byl definitivnì uzavøen 3.7.2013. Již není možné pøidávat trièka.


Vysvìtlivky:

 • „s L“ – znamená triko s krátkým rukávem velikosti L
 • „bez L“ – znamená triko bez rukávù velikosti L
 • „raminka S“ – znamená dámské tílko na ramínkách tzv. špagetka velikosti S

Most

 • Roman_____________1ks (1 x bez XXL)
 • Jana_______________3ks (3 x s XXL)
 • Míša (Èeské B.)______2ks (2 x s L)
 • Krausíci____________5ks (2 x s XL a 1 x s XXL, 1 x bez L a 1 x bez XXL)

 • Šéfovské___________2ks (1 x s XL a 1 x bez XL)

Nový Bor

 • Saša________________6ks (6 x s XXL)
 • Dan_________________2ks (2 x s XXL)

Tøebenice

 • Mára________________1ks (1 x bez XXL)
 • Jitka________________1ks (1 x bez L)
 • Vlaïka______________2ks (2 x s L)
 • Ludìk_______________1ks (1 x s L)
 • Vítek_______________1ks (1 x s M)
 • Lucka______________1ks (1 x bez M)
 • Mára ml.____________2ks (2 x s L)

Praha

 • Boban______________3ks (1 x s XL, 1 x s XXL, 1 x bez XXL)
 • Lukáš ___________1ks (1 x s XXL)
 • Markéta_____________3ks (2 x bez M, 1 x s M)
 • Hanèa______________1ks (1 x ramínka S)
 • Eva________________1ks (1 x ramínka S)
 • Ivèa_______________1ks (1 x ramínka M)
 • Tomáš ml.__________1ks (1 x s L)
 • Verèa______________2ks (2 x bez S)

Ostrava

 • Daniela_____________1ks (1 x ramínka M)

Dìkuji za spolupráci. Doufám, že na Tøeboni budou mít trièka všichni kdo jsi je objednali a tímto seznamem zkontrolovali.

««« Pedchoz text: Kontakty všech parákù Nsledujc text: !!! DÙLEŽITÉ UPOZORNÌNÍ !!! »»»

Tom Polk | Steda 3. 07. 2013, 10.00 | Srazy, , | trval odkaz | tisk | 5322x

Komente k textu

- Formul pro nov koment

[1]
Ivèa mejl tvrtek 13. 06. 2013, 18.21

a co ty tanga?…

[2]
šéf tvrtek 20. 06. 2013, 22.07

tak že Ostrava zjevnì trika nepotøebuje,tak jo

[3] P O D Z I M
Roman Most mejl Ptek 21. 06. 2013, 14.38

Lidi,teda paráci.Tomáš to má pøipravený super a uvìdomte si ,že další trièka v dohledné dobì urèitì nebudou . Jináè jsem již pár lidí uvìdomil o tom,že podzimní sraz je již naplánován na 27.záøí.CHata je již domluvena,tak se snad nic nezmìní a K L A P í u Tøebenic. Tak na Tøeboni èus

[4] mìsta
šéf tvrtek 18. 07. 2013, 11.35

èau paráci,trika budou,ale vzhledem k finanèní nákladùm se nepodaøí na trika natisknout mìsta,protože dìlat šablony è.budìjovice,tøebenice,most,ostrava,praha,nový bor aj.by vyšlo strašnì draho,tak že si každý nechá své mìsto dotisknout nebo napsat sám

Na texty napsan ped vce jak 60 dny nelze dle reagovat.